Kiemelt

Rotter Lajosra emlékezünk

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozata, a Gépipari Tudományos Egyesület és a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület meghívja Önt 2024. július 20-án 10:30 órakor Rotter Lajos születésének évfordulóján tartandó koszorúzási...

bővebben

Kezdőlap 5 Kamarai hírek 5 Az elmúlt időszakban megjelent fontosabb jogszabályok mérnököknek

Az elmúlt időszakban megjelent fontosabb jogszabályok mérnököknek

jún 24, 2024 | Kamarai hírek

§

 

2024. JÚNIUS ÉS KORÁBBAN

 

ÁLLAM MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2024. évi XXIX. törvény az állam működését érintő egyes törvények módosításáról

Többek között módosul:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

6. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

 1. a)  § (2) bekezdésében a „(11) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(11) és (11c) bekezdésben” szöveg és a „katasztrófavédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Kormány rendeletében kijelölt hatóság” szöveg,
 2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 5. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 6. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 7. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
 8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
 9. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
 10. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 11. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

53. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményre építési engedély csak az iparbiztonsági hatóság engedélye alapján adható. Veszélyes tevékenység kizárólag az iparbiztonsági hatóság engedélyével végezhető. Az építési engedélyezéshez és a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges iparbiztonsági engedély iránti kérelemhez az üzemeltetőnek csatolni kell a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést.”

 1. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
 2. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 3. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
 4. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 5. A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény
 6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény
 7. Egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XXVII. törvény

 

GÉPJÁRMŰSPORT

121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet a gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól

 

HADITECHNIKA

122/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról

Módosul:

 1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 2. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
 3. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
 4. A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
 5. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 6. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

KÖZLEKEDÉS

14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

13/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet a repülőterek üzemben tartásáról

Fontosabb részei:

 1. A rendelet hatálya
 2. Értelmező rendelkezések
 3. Repülőtér üzemben tartása
 4. Leszállóhely működésével kapcsolatos szabályok
 5. Vízfelszínen létesített leszállóhely működésével kapcsolatos szabályok

 

2024 május

 

AGRÁRTÁRGYÚ TÖRVÉNYEK

 1. évi XIX. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosul többek között:

 1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
 2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása
 3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
 4. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása
 5. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

 

BÁNYÁSZAT

4/2024. (V. 31.) SZTFH rendelet egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő, bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

Módosul:

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről szóló 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

1. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről szóló 11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 18. § (4) bekezdésében a „legalább nyomástartóedény-gépész (OKJ szerinti szakképesítés száma: 52 524 01 0100 31 01) szakképesítésű személynek kell ellátnia” szövegrész helyébe az „a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenység végzésére jogosult személy mellett nyomástartóedény-gépész szakképesítésű személy is elláthatja” szöveg lép.

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

2. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1. 1. melléklet 4. pont 4.6. alpontjában az „energia” szövegrész helyébe az „energia kutatásának,” szöveg lép.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosítása

3/2024. (V. 9.) SZTFH rendelet egyes bányászati tárgyú szakmai képesítési rendeletek módosításáról

Módosul:

A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 6/2022. (I. 25.) SZTFH rendelet

A bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről szóló 10/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 22/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet

 

DIGITÁLIS ÁLLAM

évi XII. törvény a digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról

Módosításra kerül többek között:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény

A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény

A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény

210. § A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 52. § (6) bekezdése az „az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szövegrész helyett az „a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól” szöveggel lép hatályba.

A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló 2023. évi CI. törvény

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény

Az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól szóló 2023. évi CIV. törvény

 

ENERGIA

109/2024. (V. 9.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

98/2024. (V. 7.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„1a. épület határoló szerkezetek energetikai korszerűsítése: az épület fűtött, szellőztetett, hűtött belső helyiségeit a külső környezettől vagy az épület fűtetlen, szellőzés nélküli helyiségeitől elválasztó épületszerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjének javítása, vagy ezeknek az intézkedéseknek a kombinációja, azzal, hogy az épület határoló szerkezetek energetikai korszerűsítéséből, cseréjéből származó megtakarítást a kiinduló állapot és a korszerűsítéssel, illetve cserével elért új állapot energiafogyasztásának különbségeként kell meghatározni;

1b. épülettechnikai rendszerek energetikai korszerűsítése: az épület vagy önálló rendeltetési egysége helyiségfűtésre, helyiséghűtésre, szellőztetésre, használati melegvíz-ellátásra, beépített világításra, épületautomatizálásra és szabályozásra szolgáló berendezéseinek energetikai korszerűsítése, illetve cseréje, vagy ezeknek az intézkedéseknek a kombinációja;”

(2) Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 1. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. kombinált épület korszerűsítés: az a korszerűsítés, amikor az épület korszerűsítése során az épület határoló szerkezetek energetikai korszerűsítésénél és az épülettechnikai rendszerek energetikai korszerűsítésénél meghatározott intézkedés típusok közül mindkét típusból legalább egyet-egyet megvalósítanak, azzal, hogy a kombinált épület felújítási intézkedésekből származó megtakarítást kiinduló állapot és a korszerűsítéssel, cserével elért új állapot energiafogyasztásának különbségeként kell meghatározni;” …

96/2024. (V. 7.) Korm. rendelet az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS

 1. évi XXVII. törvény egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

Módosul:

 1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) „Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás szabályai” alcíme a következő 53/J. §-sal egészül ki:

„53/J. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági ügyirat részét képező építészeti-műszaki dokumentáció tervlapjainak az épület belső kialakítására vonatkozó részeibe kizárólag az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa és haszonélvezője tekinthet bele. Ez alól kivételt képeznek a közhasználatú építmények építészeti-műszaki dokumentációinak azon részei, amelyek a közfeladat ellátását biztosító építményrészekre vonatkoznak.” . . .

 1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 2. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
 3. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
 4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény
 5. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény

 

KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

106/2024. (V. 9.) Korm. rendelet a közgyűjteményi központ létrehozása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról, valamint az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosul:

A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás részletes szabályairól szóló 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet

A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

 

KÖZLEKEDÉS

 1. évi XXVI. törvény egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

Módosul többek között:

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 4. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
 5. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény
 6. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény

12/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

 

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK

102/2024. (V. 9.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 5/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőt az ügyfél jogai illetik meg, amennyiben a képesítés birtokosának képviselőjeként a foglalkoztató jár el, és a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély vagy vendégmunkás-tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be.”

2. § A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/I. § (2) bekezdésében a „munkáltatónál vagy a beruházónál” szövegrész helyébe a „foglalkoztatónál” szöveg lép.

 

MINŐSÍTETT PIACI SZEREPLŐK JEGYZÉKE

3/2024. (V. 31.) MK rendelet a minősített piaci szereplők jegyzékének alkalmazásával összefüggő szabályokról

1. § A minősített piaci szereplők jegyzékét a következő gazdasági szektorokat érintő beszerzési tárgyak esetében kell alkalmazni:

 1. a) a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 22. § (9) bekezdése szerinti befektetési jeggyel kapcsolatos ingatlanalap-kezelés,
 2. b) gyógyszeripar,
 3. c) bizományosi értékesítés,
 4. d) energetika.

 

MUNKAVÉDELEM ÉS MÁS

 1. évi XXVIII. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról

Módosul többek között:

 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 3. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény
 4. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 5. A Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény

 

NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT MEGSZÜNTETÉSE

107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosul.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet

A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

 

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK

15/2024. (V. 30.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

1. § A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet [a továbbiakban: 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet] 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. Alternatív üzemanyagok: az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/1804 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 4. pontjában ekként meghatározott fogalom.”

2. § A 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. szeptember 13-i (EU) 2023/1804 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 

VERSENYKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE

104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosul többek között:

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

 

VÍZIKÖZMŰ

100/2024. (V. 7.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

1. § Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:

„18. § E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2024. (V. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) módosított 3. mellékletébenfoglalt táblázat 6. sorát a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

16/2024. (V. 31.) NGM rendelet a víziközmű-ágazatban folyamatban lévő integráció megvalósulása és egyes tulajdonosi joggyakorlói kijelölések hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról.

 

2024 ÁPRILIS

 

ENERGIA

81/2024. (IV. 11.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

 1. a) § (4) bekezdés a) pontjában az „a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben (a továbbiakban: fűtési idény)” szövegrész helyébe az „az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban” szöveg,
 2. b) § (4) bekezdés b) pontjában az „a fűtési idényen kívül” szövegrész helyébe az „az a) pont szerinti időszakon kívül” szöveg

lép.

2. § A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról szóló 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. §-ával módosított 5. § (4) bekezdés a) és b) pontját a 2023. évi fűtési idényben is alkalmazni kell.”

5/2024. (IV. 3.) EM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Részlet az indoklásból: A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (VET) 170.  § (5) bekezdés 1., 2. és 9.  pontja felhatalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy rendeletben állapítsa meg az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait. Az elosztó által külön mért (ún. „H” tarifás) hőszivattyúk elszámolásához kapcsolódó szabály szövegének április 14-i hatályú módosítása azt célozza, hogy a kedvezményesen elszámolható időszak eddigi hossza ne változzon.

3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról

Részlet az indokolásból: a nyilvántartásba vételi eljárásáért, valamint a nyilvántartásban szereplés meghosszabbításáért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díj mértéke az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendeletben (a továbbiakban: OAH rendelet) határozható meg. Az OAH rendelet módosítása a tárgyi hatály kibővítését és a díj meghatározását szolgálja

2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

Részlet az indokolásból: A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításának célja egy új felügyeleti koncepció alkalmazása az atomerőmű létesítési tevékenységre. Az Országos Atomenergia Hivatalra (a továbbiakban: nukleáris biztonsági hatóság) számos kihívás vár a következő években a meglévő feladatai mellett: a Paks II. atomerőmű létesítési tevékenységének felügyelete, felkészülés a Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítására, valamint esetlegesen más, új típusú atomerőművek (köztük SMR-ek) felügyeletére. A létesítési tevékenység kapcsán, a nukleáris biztonságot szem előtt tartva a jelenlegi hatósági rendszer felülvizsgálata és fejlesztése vált indokolttá annak érdekében, hogy a nukleáris biztonsági hatóság hatékonyan és a nemzetközi követelményekkel összhangban végezze a tevékenységét. Az új felügyeleti koncepció célkitűzése a  hatósági felügyelet hatékonyságának biztosítása, a  nukleáris biztonság szintjének folyamatos fejlesztése, a  hatósági felügyelet során a  fokozatos megközelítés elvének szisztematikus érvényesítése, a rendszerelem szintű engedélyezés optimalizálása a  létesítményi szintű engedélyezés erősítésével, az engedélyes irányítási rendszerének, belső folyamatainak, biztonsági kultúrájának, az engedélyesi felelősség alkalmazásának kiemelt ellenőrzése, valamint az  ellenőrzések végrehajtásában harmadik fél bevonási lehetőségének megteremtése.

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

Részlet az indokolásból: a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételére, nyilvántartásának felfüggesztésére és nyilvántartásból való törlésére, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekre vonatkozó rendeleti szintű részletes szabályokat tartalmazza.

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

 1. a) § (4) bekezdés a) pontjában az „a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben (a továbbiakban: fűtési idény)” szövegrész helyébe az „az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban” szöveg,
 2. b) § (4) bekezdés b) pontjában az „a fűtési idényen kívül” szövegrész helyébe az „az a) pont szerinti időszakon kívül” szöveg

lép.

2. § A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról szóló 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. §-ával módosított 5. § (4) bekezdés a) és b) pontját a 2023. évi fűtési idényben is alkalmazni kell.”

 

ERDÉSZET

89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 

FOGYASZTÓVÉDELEM

93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet
 2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

2. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 2. b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

 1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
 2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 3. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
 4. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
 5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 6. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 7. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
 8. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2. § A Kr. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában

 1. beruházás:
 2. a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 1. §-a szerinti beruházás,
 3. b) a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 1. §-a szerinti beruházás;

 

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKA

88/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat honvédelmi célú átvételével kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1.§ A Kormány kijelöli a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat kizárólagos üzemeltetőjének.

5/2024. (IV. 23.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részlet az indokolásból: A kormányrendelet-tervezet célja a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. hatékonyabb közfeladat-ellátása akként, hogy az általa nyújtott járulékos beszerzési szolgáltatásokat a központosított beszerzési rendszer alkalmazására nem kötelezett szervezetek is igénybe vehessék. A szolgáltató Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik legfontosabb funkciója az adózók gyors, egyszerű és közérthető tájékoztatása.

 

KÖZIGAZGATÁS ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

2. § (2) A miniszter által adományozható elismerések:

 1. a) Pro Regio díj,
 2. b) Ereky István-díj,
 3. c) Magyary Zoltán-díj,
 4. d) Magyarországi Falumegújítási díj,
 5. e) Helyi Önkormányzatokért díj,
 6. f) Szolgáltató Önkormányzat díj,
 7. g) Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem,
 8. h) Miniszteri Elismerő Oklevél.

A rendelet célja: A rendelet célja a közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények vonatkozásában adományozható – korábban más tárcához tartozó – elismerések egységes szabályozása.

 

KÖZLEKEDÉS

94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

91/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

10/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól

Részlet az indoklásból: Az előterjesztés a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításával függ össze, amely szükségessé tette a jelenleg hatályos, a repülőterek létesítésére, fejlesztésére, megszüntetésére, valamint a leszállóhelyek létesítésére irányuló szabályok felülvizsgálatát. Ezen felülvizsgálat eredményeként az uniós szabályokra is figyelemmel kerültek meghatározásra a hatósági engedélyezési eljárások szabályai. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításából eredő, a repülőterek átminősítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket

84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
 2. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
 3. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
 4. A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet
 5. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 7. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részlet az indoklásból: A módosítás a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2023. évi CVII. törvénnyel történő módosításaival összefüggésben tartalmazza a szükséges végrehajtásokat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében. Ehhez kapcsolódóan módosulnak, kiegészítésre kerülnek a repülőterek üzemben tartási szabályai, meghatározva az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárások (ideértve az engedélyezési eljárások, azok visszavonása) részletszabályait

 

NEMZETI FÖLDALAP

 1. évi XI. törvény a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Módosul:

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 3. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
 4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

4. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény „A Nemzeti Földügyi Központ” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Birtokpolitikai Tanács”

6. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény „A Földügyi Központ tevékenységének ellenőrzése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Nemzeti Földalap ellenőrzése”

 1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
 4. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

14. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 225. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának” szövegrész helyébe a „Birtokpolitikai Tanács” szöveg lép.

 1. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
 2. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása
 3. Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvény
 4. Az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény
 5. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény módosítása

Részlet az indoklásból: a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XI. törvényhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az állami feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a  törvény rendelkezései a  Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésére irányulnak azzal, hogy a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat, az erdőtervezési feladatokat és az  öntözési igazgatási szerv feladatait az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, míg az agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó térinformatikai feladatokat a nemzeti kifizető ügynökségként működő Magyar Államkincstár veszi át.

 

SZOLGÁLTATÁSI ÁRSZABÁS

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendeletmódosításáról

Módosul:

 1. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

1. § Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Egyetemes földgázszolgáltatás esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezménymeghatározást kell alkalmazni.

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

4. § A 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „1/365-öd részének” szövegrész helyébe az „1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének” szöveg lép.

 

TÁMOGATÁSOK

1/2024. (IV. 30.) PM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. Általános rendelkezések
 3. Értelmező rendelkezések
 4. FEJEZET AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 5. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok
 6. Csekély összegű támogatás
 7. A regionális beruházási támogatás
 8. A kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
 9. A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
 10. Épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
 11. Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 12. Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás
 13. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási támogatás
 14. A megújuló energia, megújuló hidrogén és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás
 15. Válságtámogatás

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

VIZEK VÉDELME

26/2024. (IV. 23.) AM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

 

2024 ÁPRILIS

 

ENERGIA

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

Részlet az indokolásból: a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásba vételére, nyilvántartásának felfüggesztésére és nyilvántartásból való törlésére, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekre vonatkozó rendeleti szintű részletes szabályokat tartalmazza.

6/2024. (IV. 11.) EM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

 1. a) § (4) bekezdés a) pontjában az „a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben (a továbbiakban: fűtési idény)” szövegrész helyébe az „az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszakban” szöveg,
 2. b) § (4) bekezdés b) pontjában az „a fűtési idényen kívül” szövegrész helyébe az „az a) pont szerinti időszakon kívül” szöveg

lép.

2. § A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. § E rendeletnek a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletmódosításáról szóló 6/2024. (IV. 11.) EM rendelet 1. §-ával módosított 5. § (4) bekezdés a) és b) pontját a 2023. évi fűtési idényben is alkalmazni kell.”

 

ERDÉSZET

89/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 

FOGYASZTÓVÉDELEM

93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet
 2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

2. § Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet szabályait a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) vonatkozó jótállási kötelezettségre kell alkalmazni.”

3. § Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 2. b) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.”

 1. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet
 2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
 3. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
 4. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
 5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 6. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 7. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
 8. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI FOGLALKOZTATÁSA

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2. § A Kr. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/A. § E rendelet alkalmazásában

 1. beruházás:
 2. a) a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) 1. §-a szerinti beruházás,
 3. b) a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 1. §-a szerinti beruházás;

 

HÍRKÖZLÉS

88/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat honvédelmi célú átvételével kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1.§ A Kormány kijelöli a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az LTE 450 MHz-es mobil adatkommunikációs hálózat kizárólagos üzemeltetőjének.

5/2024. (IV. 23.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

 

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKA

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részlet az indokolásból: A kormányrendelet-tervezet célja a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. hatékonyabb közfeladat-ellátása akként, hogy az általa nyújtott járulékos beszerzési szolgáltatásokat a központosított beszerzési rendszer alkalmazására nem kötelezett szervezetek is igénybe vehessék. A szolgáltató Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik legfontosabb funkciója az adózók gyors, egyszerű és közérthető tájékoztatása.

 

KÖZIGAZGATÁS ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS

3/2024. (IV. 9.) KTM rendelet a közigazgatási és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

2. § (2) A miniszter által adományozható elismerések:

 1. a) Pro Regio díj,
 2. b) Ereky István-díj,
 3. c) Magyary Zoltán-díj,
 4. d) Magyarországi Falumegújítási díj,
 5. e) Helyi Önkormányzatokért díj,
 6. f) Szolgáltató Önkormányzat díj,
 7. g) Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérem,
 8. h) Miniszteri Elismerő Oklevél.

A rendelet célja: A rendelet célja a közigazgatási és területfejlesztési miniszter feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények vonatkozásában adományozható – korábban más tárcához tartozó – elismerések egységes szabályozása.

 

KÖZLEKEDÉS

94/2024. (IV. 25.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

91/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

10/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

9/2024. (IV. 25.) ÉKM rendelet Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

85/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszűnésének szabályairól

Részlet az indoklásból: Az előterjesztés a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításával függ össze, amely szükségessé tette a jelenleg hatályos, a repülőterek létesítésére, fejlesztésére, megszüntetésére, valamint a leszállóhelyek létesítésére irányuló szabályok felülvizsgálatát. Ezen felülvizsgálat eredményeként az uniós szabályokra is figyelemmel kerültek meghatározásra a hatósági engedélyezési eljárások szabályai. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításából eredő, a repülőterek átminősítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket

84/2024. (IV. 17.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatással összefüggő egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
 2. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet
 3. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
 4. A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet
 5. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 6. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 7. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részlet az indoklásból: A módosítás a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 2023. évi CVII. törvénnyel történő módosításaival összefüggésben tartalmazza a szükséges végrehajtásokat az egyértelmű jogalkalmazás érdekében. Ehhez kapcsolódóan módosulnak, kiegészítésre kerülnek a repülőterek üzemben tartási szabályai, meghatározva az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárások (ideértve az engedélyezési eljárások, azok visszavonása) részletszabályait

 

NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÜGGYÉ NYILVÁNÍTÁS

71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendeletmódosításáról

A Kormány kiemelt beruházássá nyilvánítja a gödi bölcsőde megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a magyar építészetről szóló törvény 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

 

NEMZETI FÖLDALAP

 1. évi XI. törvény a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról

Módosul:

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 3. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
 4. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

4. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény „A Nemzeti Földügyi Központ” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: „A Birtokpolitikai Tanács”

6. § A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény „A Földügyi Központ tevékenységének ellenőrzése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Nemzeti Földalap ellenőrzése”

 1. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
 4. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

14. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 225. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának” szövegrész helyébe a „Birtokpolitikai Tanács” szöveg lép.

 1. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény
 2. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
 3. Az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XII. törvény
 4. Az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény
 5. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény

Részlet az indoklásból: a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XI. törvényhez ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az állami feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a  törvény rendelkezései a  Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésére irányulnak azzal, hogy a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat, az erdőtervezési feladatokat és az  öntözési igazgatási szerv feladatait az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, míg az agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó térinformatikai feladatokat a nemzeti kifizető ügynökségként működő Magyar Államkincstár veszi át.

 

SZOLGÁLTATÁSI ÁRSZABÁS

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendeletmódosításáról

Módosul:

 1. Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet

1. § Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A lakossági fogyasztó az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát érvényesíti, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket tükröző áron. Egyetemes földgázszolgáltatás esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata szerinti fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezménymeghatározást kell alkalmazni.

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

4. § A 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „1/365-öd részének” szövegrész helyébe az „1/365-öd, szökőévben 1/366-od részének” szöveg lép.

 

2024 MÁRCIUS

 

ENERGIA

72/2024. (III. 28.) Korm. rendelet az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű elsődlegesen földgáztüzelésű erőművek olajkészlet-képzési kötelezettségének felülvizsgálatáról

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az 1. mellékletben szereplő, elsődlegesen földgáztüzelésű erőművek az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti normatív energiahordozó-készletet és biztonsági energiahordozó-készletet sem tartanak.

65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

54/2024. (III. 6.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

2. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a honlapján közzéteszi azokat a közép- és nagyfeszültségű, legalább 0,5 MW beépített teljesítményű időjárásfüggő termelőberendezések számára rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozásokat, melyek már üzembe helyezésre kerültek, és azokat, amelyek üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott érvényes és hatályos műszaki gazdasági tájékoztatóval vagy hálózati csatlakozási szerződéssel rendelkeznek. A közzététel tartalmazza

 1. a) a csatlakozási ponttal rendelkező rendszerhasználó megnevezését,
 2. b) a csatlakozási pont földrajzi azonosítóit,
 3. c) a csatlakozási ponton rendelkezésre álló betáplálási irányú csatlakozási teljesítményt,
 4. d) a betáplálási csatlakozást igénybe vevő berendezés típusát, erőmű esetén elsődleges energiaforrását,
 5. e) üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a hálózati csatlakozás legkorábbi igénybevételi időpontját, a rendelet 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybejelentő esetén a hálózati engedélyes Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójában meghatározott naptári évét, valamint
 6. f) azt, hogy az üzembe helyezés előtt álló csatlakozási pont esetén a Hivatal elnökének a 146/A. § (2) bekezdése szerint kiadott rendelete alapján milyen mértékű csatlakozási díj tartozik a csatlakozási pont létesítéséhez.

3/2024. (III. 28.) EM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet módosításáról

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

4/2024. (III. 28.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékeny-séget ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló 13/2023. (VI. 30.) EM rendeletmódosításáról

 

INFORMATIKAI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

62/2024. (III. 21.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

 

KÖZBESZERZÉS

53/2024. (III. 4.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet
 2. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
 3. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
 4. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
 5. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

 

KÖZLEKEDÉS

8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendeletmódosításáról

7/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

 

MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

A Kormány 1046/2024. (III. 6.) Korm. határozata a Magyar Építészeti Múzeum elhelyezése érdekében szükséges fejezetek közötti átcsoportosításról

 1. továbbra is egyetért a Magyar Építészeti Múzeum új otthonának megteremtésével és az ahhoz szükséges előkészítési feladatok megvalósításával;
 2. az 1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el …

 

NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÜGGYÉ NYILVÁNÍTÁS

71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendeletmódosításáról

A Kormány kiemelt beruházássá nyilvánítja a gödi bölcsőde megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a magyar építészetről szóló törvény 193. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

 

VÍZSZOLGÁLTATÁS

61/2024. (III. 21.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

 

2024 FEBRUÁR

 

HARMADIK ORSZÁGBELI MUNKAVÁLLALÓ VENDÉGMUNKÁS NEM FOGLALKOZTATHATÓ

A nemzetgazdasági miniszter közleménye azokról a foglalkozásokról, amelyekben harmadik országbeli munkavállaló vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon nem foglalkoztatható

Foglalkozások, amelyekben vendégmunkás-tartózkodási engedély nem adható ki (RÉSZLET)

2111 Bányamérnök

2112 Kohó- és anyagmérnök

2114 Fa- és könnyűipari mérnök

2115 Építészmérnök

2116 Építőmérnök

2117 Vegyészmérnök

2118 Gépészmérnök

2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök)

2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)

2123 Telekommunikációs mérnök

2134 Település- és közlekedéstervező mérnök

2135 Földmérő és térinformatikus

2136 Grafikus és multimédia-tervező

2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

2141 Rendszerelemző (informatikai)

2142 Szoftverfejlesztő

2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő

2144 Alkalmazásprogramozó

2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Megjelent a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. számában 2024. febr. 29.

 

HULLADÉKJOG

23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet a kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A kormányrendelet szabályozza a kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmára és vezetésére vonatkozó feladatellátás eljárásrendjét és részletszabályait.

 

MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

A nemzetgazdasági miniszter 6/2024. (II. 8.) NGM rendelete az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

 1. § E rendelet hatálya kiterjed a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) alapján történő szervezett munkavégzés keretében
 2. a) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett irodai munkahelyi tevékenységre, munkakörre, álláshelyre, illetve
 3. b) az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végzett távmunkavégzésre.
 4. § A munkavállalónak az általános oktatási tematikában szereplő ismereteket el kell sajátítani és alkalmazni kell.

 

VENDÉGMUNKÁS-TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEK SZÁMA

8/2024. (II. 29.) NGM rendelet a Magyarországon évente összesen kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek és vendégmunkás-tartózkodási engedélyek számáról

1. § (1) A Magyarországon 2024. évben munkavégzési célból – összevont kérelmezési eljárás keretében – kiadható foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek, valamint vendégmunkás-tartózkodási engedélyek legmagasabb száma 65 000.

(2) Az adott tárgyévben kiadható, (1) bekezdés szerinti engedélyek száma nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által mért, az e rendelet kihirdetését megelőző négy negyedévre vonatkozó üres álláshelyek átlagos számát.

 

ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK TEVÉKENYSÉGI JEGYZÉKE

1/2024. (II. 29.) MK rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

„1. melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez (RÉSZLET)

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód 2024 ÖVTJ 2024 megnevezés
71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
711101 Építészeti tervezés
711104 Táj- és kertépítészeti tervezés
711105 Építészeti műszaki rajzolás
711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen
711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)
711108 Településrendezés tervezés
711109 Vidéktervezés
711110 Területrendezési tervezés
711111 Településrendezési szakértő
711112 Igazságügyi szakértés településrendezési területen
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)
711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése
711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás
711204 Földmérés, térképészet
711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység
711207 Felelős műszaki vezetés
711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)
711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés
711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)
711212 Építési műszaki ellenőrzés
711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)
711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység
711215 Igazságügyi szakértés építésügyi területen
711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)
711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)
711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység
711219 Távérzékelés
712 Műszaki vizsgálat, elemzés
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712003 Energetikai tanúsító tevékenység
712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata
72 Tudományos kutatás, fejlesztés
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

2024 JANUÁR

 

ENERGIA

9/2024. (I. 25.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

14/2024. (I. 31.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

„1. melléklet az 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Fajlagos benchmark beruházási értékek

A B
1. Technológia Fajlagos benchmark beruházási érték a biztosítékok mértékének megállapításához

(M Ft/MWe)

2. Biogáz (biogáz üzemmel) 1025
3. Hulladéklerakóból származó gáz 525
4. Napelem 325
5. Energia-tároló vagy földgáz üzemű gázmotoros erőmű 375
6. Szilárd biomassza (vegyes tüzelés nélküli) 1025
7. Szilárd biomassza (vegyes tüzeléssel) 1025
8. Geotermikus erőmű 1425
9. Vízerőmű 1025
10. Szélerőmű 406

A fajlagos benchmark beruházási érték az itt fel nem sorolt technológiák esetén 1025 M Ft/MWe. A MWe értékek a névleges villamos teljesítőképességet jelölik, amit inverteres erőművek esetén az inverterek váltóáram (AC) oldali névleges aktív (wattos) teljesítőképessége alapján kell meghatározni.”

15/2024. (I. 31.) Korm. rendelet A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

 

FREKVENCIA FELOSZTÁS

3/2024. (I. 29.) NMHH rendelet A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról (a mellékletek terjedelme a Magyar Közlönyben 216 oldal)

 

GAZDASÁG

2/2024. (I. 9.) Korm. rendelet Gazdasági és adatvagyon-hasznosítás tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
 2. A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet

 

HÍRKÖZLÉS

1/2024. (I. 9.) NMHH rendelet Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1002/2024. (I. 9.) Korm. határozat Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv feljogosító feltétellel kapcsolatos kiegészítéséről

A 2021–2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozattal elfogadott, a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban: OHT) függelékkel történő kiegészítését elrendelték.

 

INGATLANNYILVÁNTARTÁS

1/2024. (I. 30.) KTM rendelet Az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól

 

KÖZLEKEDÉS

13/2024. (I. 30.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet ideje alatt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet, valamint a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

2/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet módosításáról

3/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet módosításáról

4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosításáról

5/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosításáról

6/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről

4/2024. (I. 30.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról

 

MUNKAVÉDELEM

1003/2024. (I. 11.) Korm. határozat A Munkavédelem Nemzeti Politikájáról

A Kormány

 1. áttekintette a 2016–2022-es időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikájának megvalósulását;
 2. megtárgyalta és jóváhagyta a munkakörülmények fejlesztése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a 2024–2027-es időszakra vonatkozó Munkavédelem Nemzeti Politikáját;
 3. a munkavédelemre vonatkozó állami feladat ellátásának keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a jóváhagyott dokumentumot;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
 1. felhívja a jóváhagyott dokumentumban nevesített, feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a Munkavédelem Nemzeti Politikája időhorizontján belül hajtsák végre a nevesített feladatokat.
Felelős: feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2027. december 31.

 

ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL

1/2024. (I. 11.) OAH utasítás Az Országos Atomenergia Hivatal minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályzatának kiadásáról

2/2024. (I. 25.) OAH utasítás Az Országos Atomenergia Hivatal TÜK 2 SZT PC1 és SZT PC2 üzemeltetés biztonsági szabályzatáról

 

TANÁROK BÉRE

3/2024. (I. 18.) Korm. rendelet A tanárbéremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról

            A pedagógus bérek (4 kategória): 538 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig terjedhetnek.

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

1/2024. (I. 11.) EM rendelet A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló   és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

 

VÍZÜGY

1/2024. (I. 18.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet módosításáról

1. Az igazgatási szolgáltatási díjköteles vízügyi és vízvédelmi szakhatósági eljárások megnevezése Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)]
20. A geotermikusenergia-kutatás engedélyezésére irányuló eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 104. sor] 23 000
21. Geotermikus védőidom megállapítására irányuló eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 110. sor] 23 000
22. Geotermikus energia kinyerését és energetikai hasznosítását szolgáló építményre vonatkozó bányafelügyeleti építésügyi hatósági eljárás [531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat 12. sor] 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában és 2.4. alpont 2.4.2. pontjában megállapított díjtétel

 

2023 DECEMBER

A jogszabályok terjedelme a Magyar Közlönyben éves szinten: 12 448 oldal, ami havi átlagban: 1037 oldal, ezzel szemben 2023. decemberben ennek mintegy háromszorosa: 3087 oldal jelent meg. Ez okozza, hogy jelen esetben a tájékoztatónk terjedeleme nagyobb, mint a megszokott.

 

ADATVAGYON

 1. évi CI. törvény A nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról

 

ADÓ

 1. évi LXXXIII. törvény az egyes adótörvények módosításáról

30 adótörvény módosítása közülük kiemelhető:

 1. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása
 2. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása
 3. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

622/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendeletnek és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendeletnek az állami támogatásokra vonatkozó uniós rendelkezések változásához kapcsolódó módosításáról

 

AGRÁR

596/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet egyes agrártárgyú kormányrendeletek deregulációs szempontú módosításáról

Módosul:

 1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 2. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
 3. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet
 4. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelet
 5. A talajjavító mederanyag és a kezelt mederiszap termőföldön történő felhasználásának szabályairól szóló 190/2023. (V. 22.) Korm. rendelet
 6. decemberben 91 AM rendelet jelent meg

 

ÁLLAM MŰKÖDÉSE

561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 2. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
 3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
 4. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
 5. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
 6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 8. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
 9. A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról szóló 198/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
 10. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet
 11. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
 12. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
 13. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet
 14. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
 15. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
 16. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 17. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
 18. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
 19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 20. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
 21. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
 22. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
 23. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
 24. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
 25. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 26. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 27. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
 28. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet
 29. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 30. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 31. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 32. A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 33. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
 34. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
 35. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
 36. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet
 37. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
 38. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet
 39. évi CIX. törvény A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 

BÁNYÁSZAT

34/2023. (XII. 29.) EM rendelet A bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet módosításáról

25/2023. (XII. 22.) SZTFH rendelet egyes bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

24/2023. (XII. 22.) SZTFH rendelet Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

 

BIZTONSÁGI OKMÁNYOK VÉDELME

563/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

 

EGÉSZSÉGÜGY

 1. évi CX. törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 2023. évi CXI. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

75/2023. (XII. 23.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

72/2023. (XII. 23.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

64/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletmódosításáról

60/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet módosításáról

59/2023. (XII. 21.) BM rendelet az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról

69/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosításáról

68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról

67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról szóló 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról

66/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosításáról

65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosításáról

64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról

63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról

62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról

61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról

60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról

59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról

58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról

57/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról

56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

 

EGYETEMEK, KUTATÓINTÉZETEK, GAZDASÁG

 1. évi LXXXV. törvény az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról

15 törvény módosítása

673/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

 

ENERGETIKA

 1. évi CXXI. törvény Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
 2. évi XCVIII. törvény A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításáról
 3. évi XCIX. törvény Egyes energetikai tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

680/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról

679/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

678/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

677/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

 1. A rendelet hatálya
 2. Értelmező rendelkezések
 3. Az üzembentartó jogai és kötelezettségei
 4. A fogyasztó jogai és kötelezettségei
 5. Az üzembentartó üzemeltetői feladatai
 6. A szolgáltatás időtartama és mértéke
 7. A szolgáltatás díjának megállapítása
 8. A szolgáltatás díjának kiszámítása, közlése, elszámolása és megfizetése
 9. A fűtői feladatok ellátása
 10. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

 1. melléklet A fűtési költségmegosztók jellemzői
 2. melléklet Költséghatékonysági vizsgálat fűtési célú hőmennyiség épületrészenkénti hiteles mérésének kialakítása vagy fűtési költségmegosztók alkalmazása esetére
 3. melléklet A korrekciós tényezők

635/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

590/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek deregulációs célú módosításáról

Módosul:

 1. Az egyes tervek, illetve programok környezeti hatásvizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
 2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
 3. A földgázellátásról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
 4. Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
 5. A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról szóló 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
 6. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet
 7. Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
 8. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
 9. Az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
 10. Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági gázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
 11. A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése
 12. A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendeletegyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

546/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

525/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

63/2023. (XII. 21.) BM rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosításáról

80/2023. (XII. 29.) GFM rendelet A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

79/2023. (XII. 29.) GFM rendelet A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet módosításáról

78/2023. (XII. 29.) GFM rendelet Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet módosításáról

77/2023. (XII. 29.) GFM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról

76/2023. (XII. 29.) GFM rendelet Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet módosításáról

75/2023. (XII. 29.) GFM rendelet A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosításáról

31/2023. (XII. 29.) MK rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

38/2023. (XII. 29.) EM rendelet A biztonsági kőolajkészlet felhasználásáról szóló 9/2019. (IV. 30.) ITM rendelet hatályon kívül helyezéséről

37/2023. (XII. 29.) EM rendelet A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet módosításáról

36/2023. (XII. 29.) EM rendelet A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

35/2023. (XII. 29.) EM rendelet Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

30/2023. (XII. 29.) EM rendelet A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezéséről

29/2023. (XII. 27.) EM rendelet Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosításáról

28/2023. (XII. 27.) EM rendelet A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról szóló 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet módosításáról

27/2023. (XII. 27.) EM rendelet A megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról

26/2023. (XII. 27.) EM rendelet A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

23/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet módosításáról

21/2023. (XII. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

20/2023. (XII. 1.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

 

ÉPÍTÉS

 1. évi C. törvény A magyar építészetről

A MÉRNÖKI KAMARÁK HELYZETÉNEK MEGVÁLTOZÁSA IS SZEREPEL, terjedelmi okból, bővebben jelen beszámoló végén található.

682/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet módosításáról

626/2023. (XI  I. 22.) Korm. rendelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet, valamint az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 523/2023. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

593/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

581/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1619/2023. (XII. 29.) Korm. határozat Az é pítési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges forrás biztosításáról

23/2023. (XII. 19.) ÉKM rendelet az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020. (VI. 26.) MvM rendeletmódosításáról

 

EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK

565/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet -a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

 

FELSŐOKTATÁS

 1. évi LXXXI. törvény a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről

 

FELVONÓK, MOZGÓLÉPCSŐK

564/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

 

GAZDASÁG ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁS

 1. évi LXXXVII. törvény Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról

Módosul:

 1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 4. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 6. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
 7. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény
 8. Az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló 2017. évi XXXI. törvény
 9. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
 10. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény
 11. Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény
 12. Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
 13. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
 14. Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény

 

GAZDASÁGI STABILITÁS

 1. évi CXII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

566/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a magyarországi gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges egyes rendelkezések veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 561/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletmódosításáról

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MINISZTERI RENDELETEI

Víziközmű-szolgáltatók tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése 2023 decemberben 11 rendelet jelent meg

 

HADITECHNIKA, HONVÉDELEM

608/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól

Módosításra került

578/2023. (XII. 19.) Korm. rendelet a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek korai figyelmeztető rendszeréről

A Honvéd Vezérkar létrehozásával összefüggésben 2023. decemberben kiadásra került 20 honvédelmi miniszteri rendelet

 

HATÓSÁGI KÉRDÉSEK

 1. évi CXV. törvény Egyes hatósági kérdésekről

Módosul:

KÖRNYEZETVÉDELEM

 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

INFORMÁCIÓ

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS

 1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

HULLADÉK

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól

675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól

72/2023. (XII. 23.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 

INFORMATIKA

 1. évi CIV. törvény Az internetes közvetítő szolgáltatások egyes szabályairól
 2. évi CIII. törvény A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól

570/2023. (XII. 18.) Korm. rendelet kiberbiztonsággal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosul:

 1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
 2. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
 3. A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról szóló 766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatainak és tevékenységének az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásához kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról

528/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet Az Egységes Digitális Kapu rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

31/2023. (XII. 29.) MK rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

23/2023. (XII. 19.) SZTFH rendelet Az érintett szervezetek kiberbiztonsági felügyeleti hatósági nyilvántartásáról

 

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS, FÖLDMÉRÉS ÉS TÉRKÉPÉSZET

 1. évi CXVI. törvény Egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról

Módosul:

 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

 1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 2. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012 évi XLVI. törvény
 3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény
 4. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény
 5. Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvény

 

IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

Megváltozott

 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

 1. évi CXIX. törvény A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

 1. évi CXX. törvény A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
 2. évi CVIII. törvény A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 3. évi CV. törvény Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól

675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

633/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól

72/2023. (XII. 23.) BM rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

51/2023. (XII. 29.) EM rendelet Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról

50/2023. (XII. 29.) EM rendelet A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

49/2023. (XII. 29.) EM rendelet A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

48/2023. (XII. 29.) EM rendelet A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

47/2023. (XII. 29.) EM rendelet A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosításáról

46/2023. (XII. 29.) EM rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról

45/2023. (XII. 29.) EM rendelet Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosításáról

43/2023. (XII. 29.) EM rendelet A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról

42/2023. (XII. 29.) EM rendelet Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet

40/2023. (XII. 29.) EM rendelet A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosításáról

39/2023. (XII. 29.) EM rendelet A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosításáról

 

KÖZLEKEDÉS

686/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

619/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

618/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

614/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról

613/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A járművek műszaki alkalmasságával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

612/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

540/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet A Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

45/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

44/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

43/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

42/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

41/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet Az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról szóló 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet módosításáról

40/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosításáról

39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet módosításáról

38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról

37/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

36/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

35/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESZCSM együttes rendelet módosításáról

34/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

33/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet módosításáról

32/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

31/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

30/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosításáról

29/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosításáról

28/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet módosításáról

27/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

26/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

22/2023. (XII. 5.) ÉKM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet és a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról

 

MINŐSÍTETT ADATOK

 1. évi LXXIX. törvény Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről

 

MUNKAVÉDELEM

 1. évi CXVIII. törvény A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

Többek között: 10. § Az Mvt. 88. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a munkavédelmi szakmai képesítések fokát.”

28/2023. (XII. 27.) EM rendelet A veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról szóló 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet módosításáról

29/2023. (XII. 27.) EM rendelet Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosításáról

 

POSTA

685/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 

SPORT

 1. évi CVI. törvény A sporttal összefüggő törvények módosításáról

 

TERÜLETFEJLESZTÉS

 1. évi CII. törvény A területfejlesztésről

1620/2023. (XII. 29.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről

637/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

 

TŰZVÉDELEM

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

66/2023. (XII. 21.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletmódosításáról

61/2023. (XII. 21.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosításáról

54/2023. (XII. 19.) BM rendelet A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi, műszaki mentési feladatait ellátó hivatásos tűzoltóság működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 60/2012. (XI. 30.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

VÍZ

103/2023. (XII. 29.) BM rendelet A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

598/2023. (XII. 21.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

552/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm. rendelet módosításáról

56/2023. (XII. 19.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

33/2023. (XII. 29.) EM rendelet A víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet módosításáról

32/2023. (XII. 29.) EM rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről szóló 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet módosításáról

31/2023. (XII. 29.) EM rendelet A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet módosításáról

25/2023. (XII. 13.) EM rendelet A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról

24/2023. (XII. 13.) EM rendelet a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról

22/2023. (XII. 28.) MEKH rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről

 

2023. ÉVI C. TÖRVÉNY A MAGYAR ÉPÍTÉSZETRŐL

Közlönyállapot 2023. 12. 30

TARTALOMJEGYZÉK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. FEJEZET ALKALMAZÁSI SZABÁLYOK

A törvény célja és hatálya

 1. FEJEZET ALAPELVEK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az építészeti alapelvek rendszere

Értelmező rendelkezések

MÁSODIK RÉSZ A SZEMÉLYI ÉPÍTÉSJOG

III. FEJEZET AZ ÁLLAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉPÍTÉSÜGYI ÉS MŰEMLÉKVÉDELMI FELADATAI

Az állami feladatellátás

Az önkormányzati feladatellátás

 1. FEJEZET A MÉRNÖKÖK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁI

A kamarai tevékenység általános szabályai

 A területi kamara

Az országos kamarák

A kamarai választás alapvető szabályai

A kamarai tagsági viszony és a tag jogai

Az etikai-fegyelmi eljárás

A kamara működésének közjogi garanciái

Kamarai hatósági ügyintézés

 1. FEJEZET A FŐÉPÍTÉSZEK, A FŐMÉRNÖKÖK ÉS AZ ORSZÁGOS TÁJÉPÍTÉSZ

A főépítészi szervezetrendszer

A főmérnök, az országos tájépítész és a Balatoni főtájépítész

 1. FEJEZET A TERVTANÁCSOK

A tervtanácsi szervezetrendszer

VII. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI

Az építési folyamat résztvevői és azok felelőssége

HARMADIK RÉSZ A DOLOGI ÉPÍTÉSJOG

VIII. FEJEZET A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS

A településfejlesztés és településrendezés alapvető szabályai

A településtervezés és a településtervező

A településtervek típusai és azok tartalma

Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

 1. FEJEZET ORSZÁGOS ÉS HELYI TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELEM

A településkép védelmének rendszere

Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint a támogató és ösztönző rendszer

Reklámok és plakátok elhelyezésének szabályai

 1. FEJEZET MŰEMLÉKVÉDELEM
 2. Alkalmazási szabályok
 3. Általános rendelkezések
 4. A műemléki értékek védelme
 5. A műemléki értékek megőrzése
 6. A műemlékvédelmi hatósági eljárási rendelkezések
 7. A műemlékvédelem pénzügyi eszközei
 8. A műemléki nyilvántartás
 9. FEJEZET AZ EMLÉKHELYEK VÉDELME

XII. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG ELJÁRÁSAI ÉS A HASZNÁLATBA VETT ÉPÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA

 1. Építésügyi hatósági eljárások típusai és azok általános szabályai
 2. Fenntarthatósági szempontok érvényesítése egyes kereskedelmi építmények engedélyezése vonatkozásában
 3. Az építmény használatbavétele és fenntartása
 4. A kivitelezési tevékenység felügyelete
 5. Az építésügyi hatósági kötelezés általános szabályai

XIII. FEJEZET AZ ÉPÍTMÉNYRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKRE, A TERVEZÉSRE, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATRA IRÁNYADÓ KÖVETELMÉNYEK

 1. Az építményekkel szemben támasztott követelmények és az építésügyi műszaki irányelvek
 2. Az építési termékekkel szemben támasztott általános követelmények
 3. Az építészeti-műszaki tervezés szabályai
 4. Az építőipari kivitelezési tevékenység
 5. Az építészeti alkotások szerzői jogára vonatkozó speciális szabályok
 6. Kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályok

XIV. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSGAZDASÁGI FELADATELLÁTÁS ÉS INTÉZKEDÉSEK

 1. FEJEZET ÉPÍTÉSZETI OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

XVI. FEJEZET NYILVÁNTARTÁSOK, SZAKRENDSZEREK ÉS ELEKTRONIKUS FELÜLETEK

 1. A szakmai kamarák által vezetett nyilvántartás
 2. Az építőipari kivitelezési tevékenységet folytatók elektronikus regisztrációjának hatósági nyilvántartása
 3. Az Országos Építésügyi Nyilvántartás
 4. A nemzeti tervvagyon és az építészeti szerzői jogi nyilvántartás
 5. Nemzeti Építésgazdasági Nyilvántartás
 6. Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer

NEGYEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVII. FEJEZET FELHATALMAZÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Felhatalmazó rendelkezések
 2. Hatályba léptető rendelkezések
 3. § [Hatálybalépés]

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

További hatálybalépési időpontok: 2024. október 1. 2026. január 1. 2027. július 1.

226. § [Hatálybalépés]

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba..

(2) Az ELSŐ Rész, a 17–19. §, a 20. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3)–(6) bekezdése, a 21. §, az 5. alcím,

a IV–XII. Fejezet, a 37. alcím, a 184. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontja, (3) és (4) bekezdése, a 39–41. alcím,

a 202. § (1) és (2) bekezdése, (3) bekezdés b) és c) pontja és (4) bekezdése, a 203. §, a XV. Fejezet, a 43. alcím és

a 44. alcím, a 210–215. §, a 216. § (1) bekezdés a)–g) pontja és (2)–(6) bekezdése, a 46. alcím, a 219–223. §,a 225. §

(1) bekezdése, 225. § (3) bekezdés 1. pont, 2. pont a)–c) alpont és 3. pont, 225. § (4)–(11) bekezdése, a 227–233. §,

a 237–261. §, a 263–269. §, a 270. § (1) bekezdés a) pontja és (2)–(6) bekezdése, a 271. és 272. §, a 273. §

(3) bekezdés g) pontja, a 274. § (1) bekezdése, a 275–285. §, a 287. és 288. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet

2024. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 20. § (2) bekezdés b) pontja, a 184. § (2) bekezdés c) és d) pontja és (5) bekezdése, a 202. § (3) bekezdés a) pontja

és (5) bekezdése, a 216. § (1) bekezdés h) pontja, a 47. alcím és a 224. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 270. § (1) bekezdés b) pontja, a 273. § (4) bekezdése, a 274. § (2) bekezdése és a 286. § (11), (13) bekezdése,

(43) bekezdés 1–3., 5., 6., 8–10., 12. és 35. pontja, (44) bekezdés 1–9., 11–39., 41., 43–46., 54., 57., 58. és 60. pontja

2027. július 1-jén lép hatályba.

 

XVIII. FEJEZET ÁTMENETI, SARKALATOSSÁGRA ÉS EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNYEKRE UTALÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Átmeneti rendelkezések
227. § [Kamarákkal kapcsolatos átmeneti rendelkezések]

(1) E rendelkezés hatálybalépését követő 90. nap után – a területi kamara nyilvántartásba vételről szóló döntéséig – korábban nem, de e törvény szerint kamarai tagsághoz kötött tevékenységet csak az folytathat, aki kérte a kamarai nyilvántartásba vételét.

(2) E törvénynek a kamarai etikai-fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – e rendelkezés hatálybalépésétől számított harmadik hónaptól kell alkalmazni.

(3) A területi építész és mérnöki kamarák az e rendelkezés hatálybalépésekor folyamatban lévő, valamint a (2) bekezdésben foglalt határidő előtt indult etikai-fegyelmi ügyeket e rendelkezés hatálybalépése előtti napon hatályos jogszabályi és alapszabályi rendelkezések alapján elbírálják.

 1. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
 2. Az Európai Unió jogának való megfelelés

XIX. Fejezet MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Módosító rendelkezések
51 törvény módosul, közöttük:

237. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

250. § A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény hatályon kívül helyezése

252. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény hatályon kívül helyezése

262. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatályon kívül helyezése

284. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény hatályon kívül helyezése

288. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

 1. melléklet a 2023. évi C. törvényhez Kiemelt nemzeti emlékhely
 2. melléklet a 2023. évi C. törvényhez Nemzeti emlékhely

 

Reálértelmiség
A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten

A napenergia közösségi hasznosításának terjedését segítő projekt indul Budapesten európai uniós támogatással – közölte a Főpolgármesteri Hivatal július 11-én. A majdnem 1,4 millió eurós, uniós támogatású, nemzetközi projektben Budapest mellett részt vesz az...

bővebben

Szőllőssy Gábor

Elnök

Kategóriák