BPMK

Tompa Miklós 1944-2023

Az MMK Vegyészmérnöki Tagozat egyik meghatározó jelentőségű szakterületének vezéralakja hagyott el bennünket. Tompa Miklós egyike volt annak a csaknem 300 kollégának, akik 1989-ben megalakították a kamaránk elődjét képező Mérnök Egyletet.

A tagozat megalakulásától (1997-től) kezdve mindvégig elnökségi tag volt, a tagozat megalakulásával egyidőben megszervezte (közel 60 taggal) a tagozat Korrózióvédelmi Szakosztályát, amelynek elnöki funkcióját – mindannyiunk által csodált aktivitással és eredményességgel – 2022. év őszéig töltötte be.
Tompa Miklós az ELTE Természettudományi Karán 1967-ben kémia-fizika szakos tanári diplomát, majd néhány éves gyakorlat birtokában a választott szakmaterületéhez kapcsolódóan a BME Vegyészmérnöki Karán 1975-1978 között folytatott tanulmányai eredményeként „korróziós szakmérnöki” okleveket szerzett. Már pályakezdőként elköteleződött a gazdaságilag igen jelentős mérnöki szakma az elektrokémiai korrózióvédelem elméletének és gyakorlatának művelésével. Az OLAJTERV Katódvédelmi Osztályán 7 évet töltött tervezőként, majd vezetőként a szénhidrogén-ipari katódos védelmi rendszerek kialakításának és/vagy azok rekonstrukciójának megtervezésével, a kivitelezés művezetésével, ellenőrzésével foglalkozott. Az olajipar szakértőjeként részt vett a katódvédelmi műszaki szabályozásban (típustervek, országos és ágazati szabványok elkészítésében), továbbá a KGST és olajipari elektrokémiai korrózióvédelmi műszaki együttműködésben és kutatás-fejlesztésben.
A VBKM Anód Gyára Korrózióvédelmi Vállalkozásánál létesítményi vezető tervezőként a katódvédelmi kiviteli tervek elkészítésén, a kivitelezési munkák szervezésén, lebonyolításán túlmenően. saját katódvédelmi eszközrendszer (automata katódvédelmi egyenirányító, szilícium acél anód, öntött alumínium mérőhely) és mérési, vizsgálati technológia, eszközrendszer (segédelektródos mérőelektród) kidolgozásának fejlesztési munkájában vett részt.
A GÉPSZEV Kommunális Korróziós Szolgálatnál üzemvezető és vezető tervezőként kommunális (gáz és víz) és ipari (elsősorban vasútüzemi és vízügyi) katódvédelmi rendszerek tervezésének, üzemellenőrzésének, vizsgálatainak irányításával, vezetésével, az ezekhez szükséges eszköz- és technológia rendszer kifejlesztésével foglalkozott. 1990-ben létrehozta a KKSz Korrózió- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t, amelynek közel 30 éven keresztül ügyvezetője, vezető tervezője szakértője volt. A cég adminisztratív ügyvezetői feladatainak ellátását az utóbbi években átadta fiának Tompa Miklós Zsoltnak.
A vállalkozás tevékenysége általánosan katódvédelmi felülvizsgálatokra, konkrétabban az ország egész területén (esetenként határon átnyúlóan is) változatos funkciókat ellátó építmények, ipari objektumok, szabadban lévő, föld alatti, vízbe merülő szerkezetek, anyag- és termékszállító vezetékek katódvédelmi rendszerterveinek elkészítésére, a védelem megvalósítására, annak minősítésére, vezetékrendszerek rehabilitációjának vagy rekonstrukciójának elemzésére, vizsgálatára és tervezésére terjed ki.
KKSZ Kft. megbízásos szerződéses részvétele építési, létesítési projektekben:
Vízügyi projektekben katódos védelmi tervezés és a kivitelezés irányítása: a) Tiszalök, Békésszentandrás, Körösladány, Békés, Nick duzzasztók, b) Bős-Nagymarosi vízlépcső, c) a Körösökön, Ipolyon, Rábán lévő szivattyútelepek, d) a Győr-Gönyű kikötő létesítményei, e) Miskolc Központi Szennyvíztelep.
Gáz-, és olajipari projektekben katódos védelmi tervezés: a) Orenburgi vezeték magyar szakasz kompresszorállomások, b) MÁV Gázolajtárolók, katódállomások, c) Nabucco gázvezeték, d) FŐGÁZ elosztó hálózat rekonstrukció, e) MOL és FGSZ Zrt rekonstrukció, f) Horvát tranzit gázvezeték, g) Szlovák tranzit gázvezeték, h) Barátság I kőolajvezeték rekonstrukció, i) Szerb interkonnekt gázvezeték, k) MOL Logisztika és FGSZ Zrt korrózióvédelmi távfelügyeleti rendszer.
Tompa Miklós kimagasló jelentőségű és eredményességű, imponáló szakmai tevékenysége és kiváló cégvezetése mellett (de inkább azzal párhuzamosan!) közel negyedszázados kamarai működése során soha nem lankadó energiával és kreativitással azon munkálkodott, hogy a gyakran változó, sokszor hiányos és ellentmondásos törvényi háttér keretei között megtaláljuk a mindenkori aktualitásokhoz igazodó lehetőségét annak, hogy tagjainkat szakmagyakorlásukban szakmai kvalifikációk megállapításával, kiadásával szükség esetén továbbképzéssel, tisztességes előnyhöz juttatva támogassuk. 1997 és 2008 között ahhoz, hogy vállalt feladatunkat, céljainkat teljesíteni tudjuk a Vegyészmérnöki Tagozat minősítési ügyrendjének hat, rendre módosított kiadását kényszerültünk elkészíteni, melynek Miklós aktív részese volt. Ezt az eredményt, iII. a stabil tagozati működést anullálta a 61/2008. (III. 27.) sz. Korm. rendelet, amely szakterületünket (további 12 szakterülettel együtt) a szabályozás köréből törölte, így a tagozatunkat érintő jogosultságokat - összhangban a 2008, nov. 12.-én kelt „MMK Építménytervezői és szakértői jogosultsági szabályzattal” - a rendelet hatályba lépését követően már nem adhattuk ki. A számos tagozatot érintő korlátozás hatására indult el az MMK tanúsítási rendszerének kialakítása. Tompa Miklós közreműködésével elkészült a tagozat „Tanúsítási ügyrendje”, de ezzel párhuzamosan prof. dr. Hencsei Pál közreműködésével Miklós elkészítette „A katódos védelmi kompetencia igazolásáról” szóló – Európában már bevezetett – MSZ EN 15257 sz. szabvány hazai alkalmazásának tagozatunkra vonatkozó ügyrendjét és egyúttal megszervezte a szabvány által megkívánt katódos-védelmi oktatás és vizsgáztatás rendszerét is. Mind a tagozati általános tanúsítási, mind a katódos védelmi kompetencia igazolási ügyrend az MMK Tanúsítási Szabályzatának kiadásával együtt azonnal (2014. július 9-én) megjelent és hatályba lépett. A két minősítési eljárás alapján lehetővé vált, hogy az érintett szakterületen tevékenykedő szakemberek kettős (tevékenységi kvalifikációt megállapító és kompetencia szintet igazoló) tanúsítványokat szerezzenek. A „katódos kompetencia igazolással” kapcsolatos szabvány 2017-ben megváltozott (3 kompetencia szint helyett 5 szintet definiál), ezért Miklós elkészítette az MSZ EN ISO 15257:2017 sz. szabványnak megfelelő „Katódos védelmi kompetencia megfelelés igazolási és tanúsítási ügyrend” 2. verzióját, amely 2019. november 13-án került kiadásra.
A tagozat számára igen nagy eredmény volt, hogy Tompa Miklós a BPMK elnöke és az MMK főtitkára együttműködő támogatásával a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. keretében létrehozta az éritettek körében jelentős érdeklődést kiváltó, feltétlenül szükséges és sikeres „Korrózióvédelmi Mesteriskolát”. A négy féléves oktatással működő és vizsgával záruló posztgraduális képzés vezetője dr. Hencsei Pál egyetemi tanár volt, aki megelőzően a BME Vegyészmérnöki Kar „Korróziós szakmérnöki” képzését is vezette. Tompa Miklós mind a mesteriskolai mind a BME szakmérnöki képzésben a katódos védelmi ismeretek előadója volt. Nagy érdemeként tudható be, hogy megszervezte és vezette a (jogosultságok és tanúsítványok által előírt kötelező szakmai továbbképzéseket teljesítő) rendszeres, kétnapos „Katódos védelmi konzultációkat”. (A legutóbbi; 16. Konzultációt 2022. nov. 7-8-án tartotta).
Az utolsó közös munkánk a 266/2013. (VII. 11.) sz. Kormányrendeletet módosító (2022. április 1-én hatályba lépett) 618/2021. (XI. 8.) kormányrendelet által (illogikus parciális kiemeléssel, értelmetlen kategorizálással) teremtett helyzet kezelésére szolgáló, 2023. február 11-én kiadott, jelenleg érvényben lévő: „A magyar mérnöki kamara vegyészmérnöki tagozat (VT) jogosultság megállapítási és tanúsítási ügyrendje” című, részben jogosultságokra, részben tanúsítványokra vonatkozó hibrid eljárás-leírás elkészítése volt.
Tompa Miklós emberi, munkatársi családi kapcsolatait a feltétel nélküli megbízhatóság, őszinteség, felelősségérzet jellemezte, munkájában az előbbi jellembeli tulajdonságokon túlmenően hivatástudat, kitartás célorientáltság nyilvánult meg, rendelkezett a nehézségek. akadályok érdemi felismerésének és azok kreatív eltávolításának képességével.
Feltétlenül meg kell említenem az előbbiekben már néhányszor hivatkozott ugyancsak a mi korosztályunkhoz tartozó volt közös barátunkat és kollégánkat dr. Hencsei Pál professzort, akit a COVID érában (2020. november 2-án, halottak napján) veszítettünk el. Ez a kettős veszteség a tagozat és különösen a Korrózióvédelmi Szakosztály számára két fontos tartóoszlopnak kidőlését jelenti.
Emlékük méltó megőrzése nagy feladatot ró a tagozatra, egyet jelent a megüresedett funkcióik betöltésével, az általuk bevezetett, jelenleg „stand by” állapotban lévő működési folyamatok felélesztésével.
Dr. Bende Zoltán, a BPMK elnökség tagja, a VT Szakértői Testület elnöke