BPMK

Épületgépész Tervezői Konferencia

„Komfort-követelmények érvényesítése a tervezői gyakorlatban” címmel rendezett nagy érdeklődést kiváltott Épületgépész Tervezői Konferenciát a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az MMK Épületgépészeti Tagozat bevonásával szeptember 29-én a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban.

Elsőként Gyurkovics Zoltán, a tagozat elnökségi tagja, a konferencia kiállítás szervező bizottságának elnöke köszöntötte a rendezvény részvevőit és röviden fogalmazva elmondta, hogy az épületgépészet mindenkori célja a komfort javítása. Bemutatta Csohány Kálmánt, aki a konferencia levezető elnöke volt. Elmondta, hogy a mai konferenciánkon a tervezőket helyeztük reflektorfénybe, mert a tervezőnek a projektet a gondolat megszületésétől a kulcsátadásáig végig kell kísérnie. A konferencián tervezői előadások keretében jelentős beruházások épületgépészeti tervei, kutatások-, előkészítő tanulmányok eredményei kerülnek bemutatásra kiemelve, hogy a gyakorlatunkban „a komfortért is mi felelünk”.  Az energia-megtakarítás a tervezéssel kezdődik, amit remélhetőleg a tervezők, munkáik bemutatásával igazolni is tudnak. A rendezvényen való részvétellel a tervező és szakértő kollégák teljesíthetik az éves továbbképzési kötelezettségüket. Felhívta a figyelmet a konferencia szakmai előadásai előtt az un. „üzenőfal” panelra, melyben a tervezői gyakorlat során felmerült szabályozási és tervezői problémák és azokra tett javaslatok bemutatására kerül sor. Méltatta a konferenciát kisérő kiállító cégeket, amelyek nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Köszöntötte a meghívott vendégeket: dr. prof. em. Barótfi Istvánt, aki az Épületgépészeti Kordinációs Szövetség elnöke is, dr. Kalmár Ferencet, tudományos dékánhelyettest Debrecenből, dr. Géczi Gábort a gödöllői Szent István Egyetemről, dr. Kajtár Lászlót, a BME tanszékvezetőjét, Baumann Mihályt a Pécsi Tudományegyetemről, Denk Andrást, az Épületgépészeti Tagozat alapító elnökét, dr. Chappon Miklóst, a tagozat korábbi elnökét, Golyán Lászlót, a MÉGSZ elnökét, Füleky Zsolt helyettes államtitkárt, Varga Zsolt önkormányzati főtanácsadót, Dauner Mártont, az ÉMI vezérigazgatóját, Gódor Csabát, a Lechner Központ vezérigazgatóját, Kassai Ferencet, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara  elnökét, a Magyar Mérnöki Kamara alelnökét, akinek külön köszönetet mondott a konferencia támogatásáért és megszervezéséért, Nagy Gyulát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét elnöke, aki még a tagozat elnökeként kezdte a szervezést, de májusban a kamara elnökévé választotta a küldöttgyűlés. Tisztelettel köszöntötte dr. Lázár Jánost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és felkérte a konferencia köszöntésére és megnyitására.
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter köszöntötte a konferencia résztvevőit. Jó lehetőség a politikusnak a szakmai konferencián való részvétel, mert lehetősége nyílik, hogy a politika üzenni tudjon a szakmának és fordítva. Elmondta, hogy nagy a felelőssége annak a kormánynak, amelyik olyan erős felhatalmazást kapott, mint a mostani. Az építészet ügyét támogatnunk kell. A kormány ennek érdekében társnak hívta az építész és a mérnök kamarát egyaránt. Úgy látja, hogy a kamarákkal kialakított együttműködés jól működik. A rendszerváltás óta virágkorát éli az építészet, a településeink újjáépítése most zajlik. Sokat beszélünk a települések arculatáról, ami a jövőnk szempontjából is lényeges, mert a települések kialakításának befolyásolása nagy lehetőséget rejt magában a fenntarthatóság és az emberi életminőség meghatározásában. Ehhez fontosnak tartja az un. Települési Arculati Kézikönyvek megalkotását, amit komolyan kell venniük a települések vezetőinek és az ott élőknek is. A települések arculatának kialakítására forrás van, a megvalósításhoz kreativitásra és bátorságra is szükség van. A mostani építőipari fellendülés sok munkát ad az építészeknek és a mérnököknek. Munkájuk könnyítésére további adminisztratív könnyítéseket tervez a kormány.  Elmondta, hogy 2010 után ösztönözni kellett a magán építkezéseket, ami mára valóban fellendült. A kormány tervezi a családi otthonteremtési kedvezmény továbbfejlesztését, hogy azt még több család vehesse igénybe. Úgy gondolja, hogy a magánerős építéseket a kormányzat megfelelően támogatja, mind a pénzeszközök, mind a jogszabályi egyszerűsítések terén. Ugyanakkor az állami építkezésekben, beruházásokban is rendet kell vágni, mert nem megengedhető az a gyakorlat, hogy kiviteli tervek nélkül történjenek építések. Szükségesnek tartja egy állami beruházási kódex megalkotását. Ebben az épületgépészet felértékelődik. A hosszútávú fentarthatóság érdekében a beruházások alapos, részletes előkészítésére van szükség, amiben kéri a kamarák segítségét is. Az egész világon az innováció jelentős, különösen az épületgépészet terén, ahol hatalmas eredmények születnek, amihez hozzájárul a digitalizáció is. Hazánkban is elsőrendű feladat a digitalizáció nyújtotta előnyök kihasználása, támogatása. Éppen ezért tervezi a kormányzat az ÉMI és a Lechner központ átalakítását. Jó munkát kívánt a konferencia részt vevőinek.
Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke; a mai konferenciánk vezérgondolata a komfort- követelmények érvényesítése a tervezői gyakorlatban, de ki felel az épületgépészek komfortérzetéért? Ma a technikai háttér a feladatok teljesítésére biztosított, de ahhoz megfelelő jogszabályi háttér is szükséges. Ezért is fontos, hogy a politika és a szakma találkozzon, mert így együttesen lehet a jó megoldások kialakításáért dolgozni. A szakmai és az erkölcsi megbecsülést az egyén tudja magának kivívni. Felhívta a résztvevők figyelmét az év végi, következő épületgépész konferenciára
Kassai Ferenc elnök, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara nevében, valamint házigazdaként köszöntötte a konferencia résztvevőit, a kiállítókat. A konferencia megnyitása kapcsán néhány gondolatot fűzött a konferencia témaköréhez; A műszaki fejlődés és az innováció eredményeként új lehetőségek nyílnak; megváltoznak a korábban megszokott gyakorlatok. Az információs társadalom térnyerésével a korábban használt fogalmak új tartalmakat is kapnak. Az informatika fejlődésével ma már intelligens városokról vagy okos városokról beszélünk. Az 56/2017. (III. 20.) Kormányrendelet a 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet és a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet módosításával az „okos város”, „okos város módszertan” fogalom beiktatásával meghatározta hivatalosan, hogy mit is értünk okos város alatt. E szerint; „Az okos város olyan település vagy település csoport, amely természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági hatékonyságát korszerű és innovatív információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti.” Az alrendszerek: Okos kormányzás, Okos közlekedés, Okos környezet, Okos gazdaság, Okos életkörülmények, Okos emberek. Ezek az alrendszerek – az új korszerű eszközökkel – együttesen szolgálják a fenntartható fejlődést. Kiemelte az „Okos környezet” alrendszert, amihez a mostani konferenciánk is csatlakozik, mert az okos környezet alatt többek között a fenntartható környezeti erőforrás-gazdálkodást az épített környezet energia-hatékony kialakítását értjük. A konferencia témaköréhez utalt Magyarország energiastratégiájára is, melynek fő célja az energiafüggőségünk jelentős csökkentése. A cél eléréséhez javasolt öt eszköz: az energiatakarékosság, a megújuló energia legoptimálisabb arányban történő felhasználása az életünk minden területén, a kétpólusú mezőgazdaság létrehozása, az európai energetikai infrastruktúrához való kapcsolódás, a közlekedés CO2 kibocsájtásának erőteljes csökkentése. A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, ami „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”. A fenntartható fejlődés, város és település fejlesztés alapvető feltétele az energiahatékonyság, a természeti erőforrások gazdaságos kihasználása, melyhez elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának javítása. Az energia ellátásbiztonság növelésének leghatékonyabb és legeredményesebb – rövid távon is megvalósítható módja – a fogyasztás csökkentése az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javításán keresztül valósulhat meg. Az energiahatékonyság javításának kiemelt részét képezik az épületenergetikai fejlesztések.  A helyzetet érdemes és szükséges a lakásállomány egésze felől folyamatosan figyelni és tanulmányozni.  A hazai mintegy négymillió lakást kitevő állomány legalább fele nem felel meg a korszerű funkcionális- műszaki, illetve hő-technikai követelményeknek; a középületek esetében az arány sajnos még rosszabb, de érvényes a családi házakra, társasházakra és panelépületekre egyaránt.  Ezért különös figyelmet kell szentelnünk ennek a hatalmas nemzeti vagyonnak, föl kell javítanunk a műszaki állapotát! Magyarország energiafelhasználásának közel negyven százaléka az épületek energiaellátására fordítódik, melynek kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható. Az Európai Unióban és így Magyarországon is egyre fontosabb, hogy a megtermelt energia minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra. A jól tervezett és kivitelezett szigetelés, klíma-és fűtés, villamos rendszerekkel kevesebb energiát használunk, és kisebb környezetterhelést érünk el. Mint tudjuk az el nem fogyasztott energia a legjobb energia-megtakarítás, a rezsicsökkentés új dimenziója. Az épületenergetikai felújításokat, csak komplexen szabad elvégezni, beleértve a hőszigetelésen túl a gépészeti, épületgépészeti berendezések felújítását, korszerűsítését is. Ezek célja a kevesebb energia-felhasználás. Ezáltal szolgálva a környezet védelmét és nem utolsó sorban a lakásokban élők életkörülményeit. A mérnökök célja az, hogy elősegítsék az épületenergetikai szempontok előtérbe kerülését, és a tervezők, kivitelezők, és a tulajdonosok szemléletét abba az irányba tereljék, hogy az épületenergetika kiemelt hangsúlyt kapjon minden létesítménynél. Ezáltal növekszik a komfort, télen jobb lesz a helyiségek fűtése, a nyári túlmelegedés pedig csökken. A kiugróan magas szolgáltatói számlák pedig nem terhelik sem a családi kasszát, sem az intézmények költségvetését. Korántsem elhanyagolható nemzetgazdasági érdek az sem, hogy az épületek energetikai állapotának a javítása munkát jelent az építőiparban dolgozóknak, de jelentősen növelheti az építőanyag-ipar, épületgépészeti és gépipari – területek foglalkoztatottságát is. Mai konferenciánkon az előadók a szakterület elismert és kiváló képviselői, akiktől első kézből kaphatunk hiteles tájékoztatást erről a napjainkat és jövőnket közvetlenül befolyásoló szakterületről. Jó munkát kívánt a konferencia résztvevőinek.
Csohány Kálmán okl. épületgépészmérnök a konferencia levezető elnökeként elmondta, hogy; a mai rendezvény különleges, mert „három az egyben”. Egy alkalommal van szakmai továbbképzés, tagozati tisztújítás és találkozás az ipari partnerekkel. Felhívta a részt vevők figyelmét arra, hogy ne felejtsenek el regisztrálni. Kérte az előadókat az előadásukra szánt idő fegyelmezett betartására.

A konferencia ünnepélyes megnyitását követően elhangzott előadások sora a következő volt:
„Üzenőfal”:
Szakmai előadások I:
A komfortkövetelményekkel kapcsolatos szabványok előírásai és a hazai rendelet követelményei közötti diszkrepanciák.
Előadók: dr. Kalmár Ferenc tudományos dékánhelyettes, tanszékvezető, főiskolai tanár, Debreceni Tudományegyetem, és dr. Csáky Imre egyetemi adjunktus, Debreceni Tudományegyetem,
Épületenergetikai rendeletek: anomáliák és megoldási lehetőségek.
Előadók: dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens – BME ÉPGET Tanszék, és Baumann Mihály adjunktus – PTE Pollack Mihály Műszaki- és Informatikai Kar
ABC az energetikai auditok és energetikai szakreferensi tevékenységek. illetve ISO 50001 EIR végzéséhez.
Szerzők: Szilágyi Sándor címzetes egyetemi docens, vezető tervező – Komfort 2001 Kft Debrecen, és Krucsai Mihály tervező – Komfort 2001 Kft. Debrecen
Előadó: Szilágyi Sándor címzetes egyetemi docens, vezető tervező


Szakmai előadások II:
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervezet működése a mérnökök érdekében.
Előadó: Csermely Gábor
Passzív jellegű – alacsony energiaigényű társasház lakóépület épületgépészeti tervezése, különös tekintettel a szellőző levegő minőségére  
Előadó: Csanád Bálint vezető tervező, ügyvezető – CONSESUS Tervezőiroda Kft., Budapest.

Szakmai előadások III:
Gondolatok a BME „K” épület AUDMAX előadóterem légtechnikai rendszer korszerűsítési munkáihoz
Szerzők: Szilágyi Sándor címzetes egyetemi docens, vezető tervező – Komfort 2001 Kft. Debrecen, és Krucsai Mihály tervező – Komfort 2001 Kft. Debrecen
Előadó: Szilágyi Sándor címzetes egyetemi docens, vezető tervező, Debrecen
Gépjármű szerelőcsarnok utólagos térhűtésének megoldása a gyártásoptimalizálás és a munkahelyi komfortérzet együttes figyelembe vételével.
Szerzők és előadók: Németh Balázs vezető tervező, Berek Attila tervező – KondiCAD Mérnökiroda Kft., Győr
Fokozott légzárású nyílászáró szerkezetek belső légállapotra gyakorolt hatása, a változó térfogatáramú frisslevegős szellőztetés levegővezetési és energetikai viszonyai.
Szerzők: Cservenyák Gábor vezető tervező, Cservenyák Eliza tervező – Klimasol Kft., Miskolc.
Előadó: Cservenyák Gábor címzetes egyetemi docens, ügyvezető
Technológiai- és komfortkövetelmények megvalósítása a Szegedi ELI Lézer Kutató Intézet tervezése során.
Szerzők és előadók: Virág Zoltán címzetes egyetemi docens és kollégái Nagy Bernát, Petrika Gábor, Virág Zsolt – DUOPLAN Mérnöki Iroda Kft., Budapest

A konferencia kisérő rendezvényeként megrendezett kiállítás résztvevői:

Kiállító cégek:

Aereco Kft.
Airtronics Kft
AST Energy Save Komfort Kft.
ATREA SK Kft
Bausoft Pécsvárad Kft.
BELIMO Kft.
Columbus Klímaértékesítő Kft.
Columbus Klímaproject Kft.
Danfoss Kft.
Dinox-H Kft.
Equinoxe Kft.
Euro-Purator Kft.
Flamco Hungary Kft.
FRANKE
GRUNDFOS South East Kft.
Henco Industries
HERZ Armatúra Hungária Kft.
HL Hutterer&lechner GmbH
Homor és Lányai Kft.
IMI International Kft.
ista Magyarország Kft.
Kamleithner Budapest Kft.
Ke Kelit
Marketbau-Remeha Kft.
Merkapt Zrt.
NGBSH Hungary Kft
Pipelife Hungária Műa.Ip. Kft.
Planning &Trading Kft.
PUR Kft.
REHAU Kft.
Robert Bosch Kft./Buderus
Rosenberg Hungária Kft.
SCHAKO Kft.
Siemens Zrt.
SMART VENT Légtechnika Bt.
SMARTCOOL Mérnöki Kft
Stiebel Eltron Kft.
TGA Consult Kft.
Unió Klíma Kft.
Uponor Épületgépészet Kft.
Viessmann Fűtéstechnika Kft.
VTS Group
Weishaupt Hőtechnikai Kft.
Wilo Magyarország Kft.
Wolf Klíma és Fűtéstech Kft.

Hirdető cégek:
Aquatherm-Hungária Kft.
Bepatek Külkereskedelmi Kft.
Essmann Hungária Kft.
Ke Kelit
PROM-TECH Hungary Kft.
Robert Bosch Kft./Buderus
TANDI '98 Kft.

Mentés