BPMK

ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJASOK KONFERENCIÁJA

Február 24-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara adott helyet a 2016. évi Építőipari Nívódíjasok bemutatkozó konferenciájának. Kassai Ferenc, a BPMK nevében köszöntötte a résztvevőket az immár hagyományossá vált Építőipari Nívódíjasok konferenciáján.

Elöljáróban is köszöntötte a 2016-ban Építőipari Nívódíjat kiérdemelt kollégákat, a díj alapítóit és az alapítókhoz később csatlakozott szervezetek képviselőit. Köszöntötte Dauner Márton főosztályvezetőt a Miniszterelnökség részéről, Sidó Szabolcsot a Főváros képviseletében, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökét Koji Lászlót, az Építéstudományi Egyesület (ÉTE) elnökét, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábort, Pallay Tibort az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriumának elnökét. Köszöntöm Bálint Pétert az Építőipari Nívódíj Bizottság Bíráló Bizottságának elnök-helyettesét, Hollai Pált az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma titkárát, aki egyben az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának titkára is.
Kassai Ferenc megemlékezett a tavalyi év végén elhunyt Somogyi Lászlóról, az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottságának elnökéről, az utolsó építésügyi miniszterről, az ARÉV egykori főmérnökéről, a sportszerető székesfehérváriak által Duciként ismert kiváló kosárlabdázóról. Somogyi László fél évszázadot töltött el az építőiparban, munkásságát, szakmai tevékenységét, emberi erényeit elismerés és tisztelet övezte; emlékét megőrizzük. Felkérte a konferencia résztvevőit, hogy néma főhajtással közösen tisztelegjenek Somogyi László emléke előtt.
Kassai Ferenc előjáróban kitért az Építőipari Nívódíj céljára; az elismerésnek az a célja az, hogy az építőipari mesterséget magas színvonalon végzők munkáján keresztül is erősödjön a szakma megbecsülése. Ez a cél egybeesik Kamaránk törekvésével: munkánkban minket is az vezérel, hogy a mérnöki tevékenység társadalmi presztízse emelkedjen. Az alapítók és a csatlakozó szervezetek az építési szakma meghatározó részét képezik. Ezért az általuk évente odaítélt Építőipari Nívódíj valódi elismerés, mert „a szakma adományozza a kiemelkedő szakmai teljesítményekért”.  A benyújtott pályázatok bírálata az adott építmény általános építészeti-műszaki értékelésére, a megvalósítás műszaki - technikai színvonalának megítélésére, a gazdaságosság kérdéseire, továbbá a közreműködők; a beruházó, a tervező, a kivitelező együttműködésére terjed ki. Mindannyian tudjuk, hogy az építés csapatmunka, összetett alkotói tevékenység, benne együtt valósul meg a mérnöki tervezés, a kivitelezés, a megépítés folyamata, a munka eredménye pedig úgy foglalható össze, hogy az elkészült alkotás kiszolgálja az építtető igényeit, eleget tesz a funkcionális elvárásoknak, és megjelenésével gazdagítja a környezetét.  Az épített világunk nem más, mint a természetnek az emberi léthez alakított része, ezen belül egy nemzet közkincse. Olyan közkincs, amelyben együtt, egymást feltételezve van jelen az alkotó egyén és a társadalom, a múlt és a jelen. Épített környezetünk a kor gazdasági és politikai viszonyainak pontos tükre. Minden kor épít – teremt és őriz – amivel a saját és további nemzedékek életminőségét határozza meg. Ezzel az utánunk jövő generációk számára tesszük élhetővé a világunkat, nyitunk előttük távlatokat. Az építés mint ipari tevékenység, sajátos jogi szabályozást igényel, tekintettel arra, hogy terméke az építmény, a nemzeti vagyon jelentős részét képezi, tehát nem lehet kizárólag a közvetlenül érdekelt felek magánjogi megállapodásának függvénye. Az elmúlt években nagymértékben felgyorsult a jogalkotás, megváltoztak az építésügyre vonatkozó intézmények. Megváltoztak, módosultak a szakmagyakorlás feltételei is.  Mára a jogalkotásban prioritást kapott az, hogy a beruházások előkészítése, lebonyolítása gördülékenyen, bürokrácia- mentesen haladjon. Az építési kereslet a többi iparág fejlesztési igényeiből, az infrastruktúra-fejlesztésekből, az intézményi és kereskedelmi építmények építéséből, a lakásépítésből és a meglévő lakás- és épület-állomány felújításából, átalakításából, korszerűsítéséből tevődik össze. A hazai építőipar szerződésállománya az elmúlt időszakban jelentős módon beszűkült. Ennek több oka is van; egyrészt a 2007-2014 közötti időszak EU-s programjai 2015-2016-ra lényegében befejeződtek, másrészt az új 2014-2020-as EU-s projektek még nem indultak el teljes mértékben, és az utóbbiak más hangsúlyokat is kaptak, és főként a gazdaságélénkítési célkitűzések irányába hatnak. Egyre sürgetőbb feladattá vált tehát a magánmegrendelői piac élénkítése. A kormány felismerte, hogy a lakásépítés élénkítése eminens feladat.  Az építésben érintett érdekvédelmi szervezetek régóta szorgalmazott javaslatait figyelembe véve a kormányzati intézkedések hatására a várt fejlesztések elindulhattak és elindulhatnak, így végre elkövetkezhet az új lakások kínálati piaca. A kormány intézkedéseit e téren csakis üdvözölni lehet. Itt tekintettel kell lenni arra a tényre, hogy a lakásépítés átfutási ideje minimum 2,7 év. De figyelmet kell szentelnünk a meglévő lakásállományra is, ennek a hatalmas nemzeti vagyonnak föl kell javítani a műszaki állapotát, mert az ország energiafelhasználásának közel 40%-a az épületeink energiaellátására fordítódik, melynek kétharmada a fűtés és a hűtés számlájára írható. Tehát egyre fontosabb, hogy a megtermelt energia minél hatékonyabban kerüljön felhasználásra. Erre figyelmeztet bennünket az elmúlt időszak tomboló hősége, az idei szokatlanul hideg tél is és általuk a jelentősen megnövekedett energia-csúcsfelhasználás. Fontos, hogy a polgárok gondolkodásmódja változzon, a felhasználók törekedjenek az energia megtakarításra, mert köztudott, hogy a fel nem használt energia a legjobb energia-megtakarítás, és a rezsicsökkentés új dimenziójának nevezhetjük. A műszaki fejlődés eredményeként szinte napról-napra új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az információs társadalom térnyerésével a korábban használt fogalmak új tartalmakat is kapnak. Az informatika fejlődésével ma már okos házakról és un. intelligens városokról beszélünk, a mi gyakorlatunk is ezt kell követnie.
Kassai Ferenc röviden szólt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaráról. A BPMK a megyei kamarák közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja. Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Kamara több mint 10 000 tervező- és szakértő mérnök tagot számlál és összesen több mint 20 000 műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez. Ez nagy feladat, és rendkívül nagy felelősség. Ezen túlmenően – emlékeztetett rá --, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát. Ezek közé tartozik – egyebek mellett -- az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálása az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében. Az energetikai-tanúsítás egy komplex módon elvégzett méréssorozat, amelyet jogszabályok által meghatározott módon végeznek el. A tanúsítások eredménye növeli a lakosság energiatudatos gondolkodását, befolyásolja az ingatlan piaci értékét, vagy például egy, bérbeadás esetén a bérleti díjat. Tehát döntő tényező az energiatanúsítások minősége, különösen azért, mert óriási mennyiségről van szó. Magyarországon évente mintegy százezer épület energetikai-tanúsítása készül el. Ezek célja, hogy emelkedjen az energiahatékonyság szintje, ehhez pedig az kell, hogy az energetikai fejlesztések optimális mértéket érjenek el. Ezt ismerte föl a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, amikor független ellenőrzési rendszert kezdett el működtetni, amely az épületenergetikai-tanúsítványok utóellenőrzését, minőségellenőrzését foglalja magába. Idézte Polónyi István akadémikust a mérnök küldetéséről: „A mérnöknek nem az a feladata, hogy megmondja, miért nem megy, hanem az, hogy megmutassa, hogyan megy”.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke e gondolatok jegyében megnyitotta az „Építőipari Nívódíjasok – 2016” konferenciát, a kitüntetetteknek jókívánságait kifejezve további sikeres munkát kívánt. Felkérte dr. Kiss Jenőt a Magyar Mérnök Kamara Építési Tagozatának elnökét, a konferencia levezető elnöki teendőinek ellátására.

Dr. Kiss Jenő sok sikert kíván a konferenciához, amelyik bebizonyítja, hogy a magyar építőipar a nehéz körülmények között is képes szép, jó minőségű és a funkciónak megfelelő építményeket létrehozni.
Koji László a „Nívódíjasok az építési piacon” című előadásában elmondta, hogy hosszabb előadással készült az építőipar jelenlegi helyzetének bemutatásáról, most mégis úgy véli, hogy a mai konferencia főszereplői az Építőipari Nívódíjat elnyert építmények megvalósítói, a rendezvény róluk szól. Köszönetet mondott az ÉVOSZ korábbi tisztségviselőinek, akik ezt a díjat a rendszerváltást követően alapították, a zsűrinek, amelyik nagy munkát végzett a pályázatok bírálatával. Megköszöni az Építőipari Nívódíjhoz később csatlakozó szervezeteknek, mert általuk színesebb és szélesebb körű lett a díjra pályázók köre. Példamutatónak tartja szakmai összefogást. megköszönte a nívódíjban részesülteknek, hogy még arra is van energiájuk, hogy a mai rendezvényen bemutassák kiváló alkotásaikat. Ebből mindannyian sokat tanulhatunk, láthatjuk, hogy a magyar építőipar mire képes. Jó lenne, ha minél szélesebb körben beszámolhatnánk a sikerekről. A konferencia résztvevőinek jó munkát kívánt.
Pallay Tibor Építőipari Nívódíj 2016 című előadásában elmondta, hogy immár hagyomány, hogy a nívódíjak átadására az ÉVOSZ év végi közgyűlésén kerül sor. Így történt 2016 decemberében is. Ismertette a 2016 évi Építőipari Nívódíjban részesült építmények sorát.

Többlakásos lakóépület kategóriában

„100 lakásos Passzívház”   
Budapest XIII. kerület, Jász utca 91.                                                                                                                              

Építtető:          Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Tervező:          Archikon Építésziroda (Budapest)
Lebonyolító:   XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Generálkivitelező: Magyar Építő Zrt.
Alvállalkozó:  ÉPSZERK PANNÓNIA INVEST Kft. (Budapest)
Alvállalkozó:  Szabó és Társa Belsőépítész Kft. (Mosonmagyaróvár)
Alvállalkozó:  TT Ablak Kft. (Kaposvár)

A 100 lakásos angyalföldi lakóház sikere a merész és előrelátó önkormányzat, a kreatív tervezés és a minőségi munkát végző kivitelező együttes érdeme. Az alapvetően újszerű felfogásban megtervezett és megvalósított létesítmény, passzívház. Hőveszteségét minimalizálták, hőnyereségét maximalizálták. A tájolását optimalizálták és a házat termikus burokkal vették körül, a homlokzaton 30 cm vastag a hőszigetelés, a nyílászárók hőhíd-mentesek, csökkentették az üvegfelületeket és háromrétegű üveget alkalmaztak.  A megvalósult épület megfelel a passzívházakat ellenőrző német „Darmstadt Passivhaus Institut” minősítési kritériumainak. A lakások fűtése és hűtése a lakók hőérzetéhez igazodva szabályozható és állítható árnyékolóval is ellátottak. A ház építészetileg is egyedi, a lakóegységek statikailag bravúrosan kialakított, látványos függő folyosókról közelíthetők meg. Közösségi terek is épültek és minden lakáshoz tartozik egy parkoló, melynek tetején zöldfelület teszi kellemessé a belső, tágas zárt udvart. A földszinti lakásokhoz előkert is tartozik.

Középület / Kereskedelmi építmények kategóriában

Budafoki Szomszédok Piaca
Budapest XXII. kerület, Játék u. 8.

Építtető:          Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Tervező:          Avant-Garde Építész Stúdió (Budapest)
Generálkivitelező: LATEREX ÉPÍTŐ Zrt. (Budapest)

Budafokon az építészet modern eszközeivel egy többcélú, új piac épült a régi, korszerűtlen helyett és a hajdanvolt budafoki Promontort idéző, igazi kisvárosias tér jött létre. Elnevezésében a szomszédok a népszerű tv szappanoperára utal, mely egy része itt játszódott. A projekt kivitelezésénél fontos szempont volt, hogy a régi piac gyorsan, zökkenőmentesen átköltöztethető, az árusítás folytonossága biztosított legyen. A piac előtti tér a hétköznapokon, a kerület központjában európai szintű környezetével vonzó találkozási pont és egyben pihenésre-leülésre alkalmat kínáló hely. Kulturált ülőalkalmatosságok és párásító vízjáték adja meg a növényzeten és a zöldfelületeken kívül a tartózkodás élményét. Továbbá teret ad mindenféle rendezvénynek, borfesztiválnak, karácsonyi vásárnak, kirakodó vásárnak, kézműves vásárnak, „bolha” piacnak, és lehetőség van itt kisebb színpadi rendezvényeket is szervezni.

Középület / Kulturális létesítmény kategóriában

Hangvilla (Séd mozi átalakítása hangversenyteremmé)
Veszprém, Brusznyai u. 2.
 
Építtető:        Swing-Swing Kft. (Veszprém)
Tervező:        Delta Mérnöki Iroda (Veszprém)
Generálkivitelező: Swietelsky Magyarország Kft. (Budapest)
Lebonyolító:  Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nonprofit Kft.
Alvállalkozó: Balaton Bútor Kft. (Veszprém)                                                                
Alvállalkozó: Elektro Center Kft. (Veszprém)                                                                
Alvállalkozó: Equiscorp Kft. (Székesfehérvár)

Veszprém városának kulturális élete új, impozáns létesítménnyel gazdagodott. A városközpontban az egykori Séd mozi épületét magánberuházás során multifunkcionális épületegyüttessé alakították át, amely alapvetően a zenei életnek ad helyet, innen ered a „Hangvilla” elnevezés is. Először a mozi vasbeton szerkezetét kellett átalakítani, úgy, hogy ne gyengüljön állékonysága. Ezt utófeszítéses eljárással oldották meg, majd a régi épületet 13 m magas acél és üvegszerkezetekkel vették körül úgy, hogy a két függőleges héj között födémeket építettek be. Érdekessége az épületnek a különböző szögben dőlő oszlopok, a közéjük befüggesztett terek. Azért, hogy az előadásokon kívül is becsábítsák a nagyközönséget étterem és kávézó épült. A Hangvilla megépítésével megváltozott a városkép, a patinás város modern arculattal gazdagodott.


Középület / Oktatási létesítmény kategóriában

24 tantermes Brenner János Általános Iskola és Gimnázium
Szombathely, Táncsics Mihály u. 48.

Építtető:        Szombathelyi Egyházmegye
Tervező:        Mátis és Egri Tervező Kft.
Generálkivitelező: West Hungária Bau Kft. – ZÁÉV Építőipari Zrt. (konzorcium)
Alvállalkozó: Elios Innovatív Energetikai Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Kőért Kft. (Kaposvár)
Alvállalkozó: Zala Elektro Kft. (Zalaegerszeg)

A Szombathelyen megvalósult általános iskola és gimnázium épületegyüttes az egyik legkorszerűbb hazai oktatási létesítmény, amely a tervezett határidőn belül, igényesen, a közreműködő partnerek kiváló együttműködésével valósult meg. A Brenner János vértanú katolikus papról elnevezett iskola és gimnázium, a katolikus egyházmegye telkén részben a volt noviciátus épület helyén épült, de a használatba bevonták a volt kollégiumi épületet is. Itt a szaktantermek és az igazgatási helyiségek kaptak helyet. Az új részben a mai kornak mindenben megfelelő informatikai berendezéssel felszerelt 24 tanterem, és egy többfunkciós tornaterem létesült. A tervezésnél kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az iskola és annak közösségi terei mindenki számára – különös tekintettel a mozgásukban korlátozottakra – egyformán megközelíthető és használható legyen. A külsejében is hangsúlyos, nagykiterjedésű épület jól illeszkedik a városi szövetbe.


Középület / Irodaház kategóriában                                                                                                                

Debreceni Járásbíróság új épülete
Debrecen, Arany János u. 25-31.
 
Építtető:        Debreceni Törvényszék
Tervező:         Koller és Társa Tervező Kft.
Lebonyolító: Őri János – Megrendelő (építtető) képviselője
Generálkivitelező: HUNÉP UNIVERSAL Építőipari Zrt.
Alvállalkozó: LATU-BAU Kft. (Debrecen)
Alvállalkozó: Integrál Kft. (Székesfehérvár)
Alvállalkozó: Elektro-Invest Hungary Kft. (Hajdúböszörmény)

Debrecen új hármas egységű igazságszolgáltatási központjának utolsó darabja, a korábbi tömbökkel jól harmonizáló, az ugyanazt a szellemiséget és színvonalat nyújtó Debreceni Járásbíróság zárt téglaépülete. A városban új tehermentesítő utat építettek, a belváros meghosszabbításaként kiépült új utca szorosan kapcsolódik környezetéhez, mégis saját arculattal rendelkezik, ennek keleti térfalát foglalják el a bíróság új intézményei. Az utca folyamatos beépítettségét nyújtó épületek azonban formájukban, anyaghasználatukban szépen egységben tudtak maradni, a pozicionálással pedig sikerült az épületek sarkait kihangsúlyozni, ahol többszintes bejárati részt kaptak. Az igazságszolgáltatási funkció zárt, kevésbé az utca felé nyitott épületeket igényelt, amelyeknek végül a kézi vetésű téglafalak adnak feloldást, hiszen azok minden napszakban és időjárási viszonyok között más-más textúrát rajzolnak ki. A belső tervezés hasonlóan nagyfokú puritánságot mutat, a fehérre festett felületekkel a barnás, márványozott padló- és esetenként falburkolat váltakozik. A tárgyalótermek, irodák, különböző meghallgató helyiségek mellett egy különleges panorámával ellátott könyvtárat is kialakítottak, amelynek üvegtáblái a tárgyalók tetejére telepített belső tetőkertre nyílnak.

Középület / Egyházi létesítmény kategóriában

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Debrecen, Kálvin tér 17.
 
Építtető:          Tiszántúli Református Egyházkerület
Tervező:           MEDMIX CENTER Kft. (Debrecen)
Lebonyolító:   Kem-Ber Kft. (Debrecen)
Generálkivitelező: HUNÉP UNIVERSAL Építőipari Zrt. (Debrecen)
Alvállalkozó:  Horex Kft. (Budapest)
Alvállalkozó:  TB Logisztik Kft. (Szeged)
Alvállalkozó:  Tu-Color Kft. (Debrecen)

A magyar történelem egyik emblematikus épülete a Debreceni Református Kollégium. Itt határozta el a magyar országgyűlés 1848-ban a trónfosztást és itt ülésezett 1944 –ben az ideiglenes országgyűlés is. Ebben az épületben kapott helyet ma a Református Hittudományi Egyetem. Az épületet felújították, fő látványossága ezután is a múzeum és a könyvtár. Az 1538 óta álló épület rekonstrukciója során figyelembe kellett venni az értékvédelmi, műemlékvédelmi, építészeti, belsőépítészeti, kertészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős-és gyengeáramú, gépészeti, geodéziai, tűzvédelmi, környezetvédelmi és akadálymentesítési követelményeket. Ez mintaszerűen teljesült. Az épületen megújultak a homlokzatok, a nyílászárók, a padlóburkolatok, a tetőszerkezet és a héjalás. Egy új lift beépítésével pedig kiegészült az eredetileg 5 lépcsőház.

Középület / Egyházi létesítmények kategóriában

Egek Királynéja Római katolikus Főplébánia
Budapest IV. kerület, Szent István tér 21.

Építtető:        Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzata
Tervező:         4 Plusz Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Lebonyolító: Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzata
                         Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály
Generálkivitelező: Czero Projekt Kft. – Kharisz Kft. Konzorcium

Újpest átfogó főtér-megújítási programjának részeként megújult a Főplébánia is. Az újpesti plébánia korszerű, mai igényeknek megfelelő funkcióinak kialakítására átadott XIX. századi épület teljes felújítását, átalakítását az Önkormányzat vállalta magára. A felújítás és a főplébánia kialakítása során a meglévő épület értékeinek megőrzését, kibontását, az építészeti kiegészítések szempontjából egységes, modern, de mégis illeszkedő szemlélettel oldották meg A két udvari szárnyat egy új, kétszintes keresztszárnnyal kötötték össze. Az eredetileg „U” alakú elrendezés így zárt beépítésűvé vált, közrezárva egy átrium-udvart. A zártság helyett azonban a kertek felé teljes felületen megnyitották a földszintet, a látvány a bejárattól a hátsókert végéig érvényesül. Az új, összekötő szárnyak az épület eredeti struktúrájában új hangot ütnek meg. Fehér, szálkötésű cementlapokkal burkolt felületű épülettömegek, melyek meghatározó eleme az árnyékoló-szerkezetek azsúrozott hatású pávamintás népi motívuma. Kapcsolat hagyomány és fejlődés, új és régi között. A pávák alkotta szív utalás az evangélium üzenetére.  

Középület/Egészségügyi létesítmény kategóriában

Sarepta Evangélikus Lakóotthon
Budapest, Máriaremetei út 80-82.

Építtető:        Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon (Budapest)
Tervező:        Modum Építésziroda Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Confector Mérnök Iroda Kft. (Budapest)
Lebonyolító, műszaki ellenőr: Spányi Partners Zrt.
Alvállalkozó: Pekár és Kis Nagy Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Szacsita Építő Tervező és Szolgáltató Kft. (Piliscsaba)
Alvállalkozó: Péter Építő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)

A legújabb EU előírásokat is figyelembe véve egy új, 50 fő súlyos szellemi és mozgásukban korlátozott fogyatékos személyt befogadó lakóotthon valósult meg a Budai hegyekben, a Máriaremetei úton. A lakóotthon a gondozottak kulturált és biztonságos szállás lehetőségét biztosítja. Az új szeretetotthon elhelyezésének elsődleges szempontja az volt, hogy a lehető legnagyobb mértékben illeszkedjen az épület a természetes terepbe, megtartva a növényzeti és domborzati viszonyokat. A földszinti padlóvonal a csatlakozó terep szintjével azonos, így biztosított az akadálymentes bejárás az épületbe. A tervezett épület tömegét „H” alakban alakították ki, úgy, hogy a karként kitárulkozó oldalszárnyak, a lejtős tereppel egy védett belső udvart határoljanak. Az így kialakuló ligetes, belső udvar ideális pihenőkertként szolgál a fogyatékkal élő emberek számára. Összességében az evangélikus egyház által megvalósított és működtetett lakóotthon épülete és berendezése példamutató.

Ipari és energetikai építménykategóriában

TAKATA  Gyártóüzem és Logisztikai Központ
Miskolc, Takata út 1.
 
Építtető:         Takata Safety System Hungary Kft. (Miskolc)
Tervező:         Óbuda Építész Stúdió Kft. (Budapest)
Generálkivitelező: Market Építő Zrt. (Budapest)  
Lebonyolító:  Óbuda-Újlak Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó: Hungarian Project Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: OK Bau Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: Ensi Kft. (Budapest

A TAKATA gyár Miskolc határában az autógyártásban most már nélkülözhetetlen légzsákokat állít elő. A kedvezőtlen talajviszonyok ellenére korábban elképzelhetetlen ütemben valósult meg ez az autógyártáshoz kapcsolódó üzem, Méreteire jellemző, hogy a gyár közel 64 000 m2 beépített területen 16 épületben működik. A mai magyar építőipar képes volt időben megvalósítani a vállalt feladatot, szinte napra pontosan egy év alatt készült el a projekt úgy, hogy a 33 fős helyszíni management 172 alvállalkozót irányított. A rendkívül igényes japán befektető minőségi követelményeit betartva a megrendelő legnagyobb megelégedésére fejezték be a munkát. Az új gyár jelentősen javítja a környék foglalkoztatottságot és megjelenésével Miskolc városának megújulását jelképezi.

Mezőgazdasági építmény kategóriában

Sauska Borászat
Villány
 
Építtető:          Sauska és Társa Kft.(Dunakeszi)
Tervező:          Radius b + s Kft. (Budapest)
Fővállalkozó:  MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Kiskunhalas)
Lebonyolító:   Schmika-Plusz Kft. (Siklós)
Alvállalkozó:  SH-Bau Mérnöki Kft. (Mohács)
Alvállalkozó:  Stang Bádogos Kft. (Szajk)
Alvállalkozó:  Tóth – House BT. (Kalocsa)

A Sauska borászati épület-együttes a Villány-borvidéki szőlőbirtokán már majd egy évtizede üzemel, melyben évente 1700-2500 hektoliter bort állítanak elő, hordókban és acél tartályokban érlelik, palackozzák. A bővítés célja a meglévő épület kapacitásának a változatlanul hagyása mellett a szőlőfeldolgozás területének a növelése, a szőlő hűtési lehetőségének a megoldása és a dolgozók szociális helyzetének a javítása. A problémák megoldására épült egy új összetett funkciójú épületszárny, fedett-nyitott feldolgozó térrel, hűthető és fűthető zárt tárolóval és a szükséges kétszintes szociális blokkal. A zárt raktárban lehűtik a szőlőt +5 Celsius-fokra, ugyanitt novemberben a must erjedésekor +25 Celsius-fokra fűtik fel a helyiséget egy ipari hűtő – fűtő géppel. Az alkalmazott építészeti megoldásokkal és anyagokkal a kialakított épületegyüttes kiválóan simul a szőlődombos tájba, a toldás és a meglévő épület megbonthatatlan harmonikus egységet alkot.


Műemlék-helyreállítás és rehabilitáció kategóriában

Várkertbazár
Budapest I. ker. Ybl Miklós tér 6.

Építtetők:        Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.                                                                                                        
                        Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Tervező:          Középülettervező Zrt.
Lebonyolító:   Főber – Nox – ÉMI konzorcium
Generálkivitelező:Swietelsky Magyarország Kft.–West Hungária Bau Kft.       konzorcium
Alvállalkozó:  Alukonstrukt Kft. (Szeged)
Alvállalkozó:  Agro- Hungary Kft. (Budapest)
Alvállalkozó:  Tihati és Bende Kft. (Budapest)

A Várkert Bazár 1984-es bezárása óta a hazai műemlékvédelem állandó problémájaként állt és pusztult a Duna part mentén a budai látkép közepén. Az Ybl Miklós 1879-ben készített terveihez hű rekonstrukciója, restaurálása, felújítása és a mai kor igényeinek megfelelő fejlesztése az eredeti építészeti együttessel harmonikus összhangban valósult meg. A jelenkor funkcionális igényeinek megfelelő új épületrészek a meglévőkkel egységben tükrözik a kortárs építészet jegyeit. Teljesen megújult a régi műemlék együttes, a lépcső pavilon a Cortinafal, a bazársor, a Gloriette, és a többi pompás épület lépcső és kert és megvalósultak az új, koruk igényeit szolgáló építmények, a mélygarázs és a multifunkciós terem. A Várkert Bazár felújítása minden közreműködő tervező és kivitelező vállalkozó számára különleges feladatot jelentett, amelyet összehangoltan, magas színvonalon oldottak meg.                                           


Műemlék helyreállítás és rehabilitáció kategóriában

A fertődi Eszterházy-kastélyegyüttes részét képező  jószágkormányzói      épületegyüttes                                                          
                                                                                                                              
Építtető:          Eszterháza Központ (Fertőd)
Tervező:          M ÉPÍTÉSZ IRODA Kft. (Budapest)
Lebonyolító:    Eszterháza Központ (Fertőd)
Generálkivitelező: Laki Épületszobrász Zrt. (Budapest).

A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes különálló épületcsoportjának tervezése és kivitelezése majd tíz év előkészítési, szakértői és tervezési munka után valósulhatott meg. A Narancsház, a víztorony, a Marionett bábszínház, a nyugati összekötő szárny valamint a Tiszttartói ház műemléki rekonstrukciója és rehabilitációja állapotuktól függően különböző szinten valósult meg. A keleti összekötő szárny modern építészeti eszközökkel és funkciókkal helyettesíti a nem rekonstruálható épületrészeket. Végeredményben az épületek által határolt tér híven adja vissza az Eszterházyak korának hangulatát. Sikerült funkciót találni a pusztuló épületcsoportnak és ma innen irányítják az egész kastély-együttest. A teljes rekonstrukció a műemléki és régészeti kutatások eredményeit kiválóan adja vissza. A munka során sikeres volt az építtető, a tervező, a projektvezetés, és a kivitelezési munkákat végzők, valamint a műemlékvédelmi felügyelet folyamatos és konstruktív együttműködése.

Közlekedési létesítmény kategóriában

Budapesti 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása
Kerepesi út és a Fehérvári út között

Építtető:          BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Tervező:          UVATERV ÚT-, Vasúttervező Zrt. - FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Generálkivitelező: A-HÍD Zrt. – COLAS Alterra Zrt.
Lebonyolító:   Transinvest-Budapest Kft. és ECO-TEC Kft. konzorcium
Alvállalkozó:  Siemens Zrt. (Budapest)
Alvállalkozó:  Normálnyomtáv Kft. (Szigetszentmiklós-Lakihegy)

Az 1-es villamos Óbudát, most elkészült szakaszával, a Dunán való átvezetésével összeköti Lágymányost és Kelenföldet. 2015. év elejére, sikeresen befejeződtek a projekt kivitelezési munkálatai, Ezzel – 15 év elteltével – új szakasszal bővült a főváros villamos hálózata. A teljes szakaszon elkészült 2 aluljáró csatlakozás és 9 peron átépítése, 6 új peron és 2 új aluljáró liftekkel, valamint 6759 m vágány a sínek között zöldfelületekkel, a teljes áramellátással, útépítéssel, végleges forgalomtechnikával együtt. A projekt külön érdekessége és egyben kihívása a Rákóczi hídon történt átvezetés volt.


Környezetvédelmi és Vízügyi létesítmény kategóriában

Kisdelta árvízi szükség tározó korszerűsítése
Fehér és Fekete-Kőrös torkolat.

Építtető:   Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Gyula)
Tervező:   KONSTRUKTŐR Mérnökiroda Kft.- ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató     
                 konzorcium
Lebonyolító:   OVIBER-UTIBER Mérnök Iroda Konzorcium
Generálkivitelező: „KBH Delta” Konzorcium                                                           
                               (KÖTIVIÉP’B Kft., Békés Drain Kft., Hídépítő Speciál Kft).
Alvállalkozó: HBM Kft. (Budapest)
Alvállalkozó: UHU-Trans Kft. (Kiskőrös)
Alvállalkozó: Árisz Kft. (Méhkerék)

A Fehér-Körösön levonuló szélsőségesen nagy árvizek esetén, a vízbeeresztő műtárgyon keresztül a folyó vízhozamának egy jelentős része szabályozható módon bevezethető a Kisdelta árvízi szükség tározóba és ezzel a folyó tetőző árvízszintje csökkenthető. Ezzel 29 békésmegyei település, 170 ezer ember árvizek miatti veszélyeztetettsége minimalizálódik. A projekt keretén belül megvalósult új vízbeeresztő műtárgy megépítésével és a pillérek közeibe épített gépi mozgatású elzáró szerkezetek által szabályozhatóvá vált a vízbeeresztés a tározó térbe és a víz visszavezetés a Fehér-Körös medrébe. A megfelelő biztonsági szintre történő kiépítéssel a csatlakozó árvízvédelmi töltéseket megerősítették. A műtárgyakhoz csatlakozó töltéseken 3 m széles beton burkolatú út épült. Egyidejűleg felújították a gátőr telepet, új raktárépület és vízhozam-mérő távjelző állomás is létesült. Különösen bravúros volt a nehéz talajviszonyok által késleltetett kivitelezés gyors, határidőre történő megvalósítása.

Végezetül megemlékezett Somogyi Lászlóról az Építőipari Nívódíj Bíráló Bizottsága elnökéről, emlékét megőrizzük éppúgy, mint Száva Istvánét, aki hosszú éveken át az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratórium és a Bíráló Bizottságnak is titkára volt. Köszönetet mondott Kassai Ferencnek a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökének, hogy a konferencia létrejöhetett.

Dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor „Az építőipar és az építéstudomány” című előadásában kifejtette, hogy ami ma mindennapi életünk része, a napi munkánk és küzdelmünk, evidencia és a jelen életünk része, az holnap már történelem és bizonyos kedvező körülmények között a friss eredmény, alkotás, idővel valóságos értékké és a tudomány részévé válik. Visszaemlékezett az 1950.-ben Magyar Építőipar folyóirat alapítói céljaira; az építés-és építészettudomány területén lévő kutatások összefoglalása, valamint az építészeti alkotások tudományos igényű bemutatása. Ezek a célok ma sem változtak. Elmondta, hogy e folyóiraton keresztül megismerhette a kor kiváló építészeinek munkáit. Beszélt arról is, hogy a kiváló építészek terveit a kornak megfelelő szervezésben, területi rendszerben és kijelöléssel működő kivitelező vállalatok valósították meg. A teljesség igénye nélkül felsorolta a komoly szakmai háttérrel rendelkező vállalatokat. A lakótelepek egész sora, az ipari központok, a középületek jól jellemzik ezt az időszakot. Ezen időszak meghatározó fejlesztése volt a könnyűszerkezetes program. Ez a gyors és korának megfelelően korszerű építési eljárás máig meghatározó eleme építészeti örökségünknek. Hajtsunk fejet Somogyi László, a könnyűszerkezet program bevezetőjének emléke előtt, aki az elmúlt időkig a Nívódíj Bizottság elnökeként is maradandót alkotott. Felidézte egyetemi éveiből Pogány Frigyes építészettörténeti előadásait, aki arra hívta fel a hallgatók figyelmét, hogy azok az alkotások a maradandóak, és egyben művésziek, ahol az anyag, a szerkezet, a funkció és a forma egysége létrejön. A ma itt bemutatott és díjazott alkotások tervezőinek és megvalósítóinak kívánja, hogy 40-50 év múlva hasonló módon, valaki, a majdani előadó példaként mutassa be alkotásaikat az érdeklődő közönség előtt.

A nívódíjas építményeket a tervezők és a kivitelezők együttesen mutatták be diaképes előadásokkal. Elmondták a megvalósult építmények tervezési és kivitelezési problémáit is. A bemutatásra került építményekről a diaképek megtekinthetők az Építőipari Mesterdíj Alapítvány honlapján: www.mesterdij.hu/dztniv.php


Bálint Péter a konferencia összefoglalásaként zárszavában köszönetet mondott az előadóknak, a díjazott építmények tervezőinek, kivitelezőinek, akik bemutatták szép alkotásaikat. Nagy élmény volt mindannyiunknak. Fájlalja, hogy a nívódíjasok eredményei eléggé a szakmán belül maradnak, a szakmán kívüli média az építőipari sikerekről, jó teljesítményekről nem adnak hírt. Úgy értékeli, hogy az Építőipari Nívódíj pályázat presztízse évről évre nő. 2016-ban a díj-pályázatot többlakásos lakóépület, középület, ipari és energetikai építmény, mezőgazdasági építmény, műemlék-helyreállítás és rehabilitáció, közlekedési létesítmény, komplex infrastrukturális létesítmény, környezetvédelem és vízügyi létesítmény kategóriákban hirdették meg. Pályázatot nyújthatott be a minimálisan 100 millió Ft nettó végszámla értékű, legalább a tárgy évet megelőző év végéig használatbavételi engedélyt kapott létesítménnyel a megvalósító szervezetek bármelyike. A megadott határidőre 27 pályázat érkezett. A formai és tartalmi szempontoknak 1 pályázat nem felelt meg. Nem érkezett pályázat a komplex infrastrukturális létesítmény kategóriában. A benyújtott pályázatokban szereplő létesítmények tervezési és kivitelezési szempontból egyaránt magas színvonalat képviseltek, különösen sok pályázat érkezett a középület és a műemlék kategóriákban. A pályázatot kiírók delegáltjaiból álló 18 tagú bírálóbizottság az ügyrend szerint eljárva a benyújtott dokumentáció, illetve a helyszíni bejárások alapján bírálta és értékelte a pályázatokat. A bizottságnak nem volt könnyű a bírálati munka. 14 pályamű nyerte el az Építőipari Nívódíjat, amelyek bemutatására e konferencia keretében került sor. Egy pályamű Építőipari Nívódíj Elismerő Oklevélben részesült a műemlék helyreállítás és rehabilitáció kategóriában az I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye rekonstrukció és kiállítási pavilon építése, Sárospatakon. Végezetül megköszönte a díjazottak értékes előadását, diaképes bemutatóit, a résztvevők érdeklődő figyelmét.